Уведомяваме Ви, че при провеждане на Държавните зрелостни изпити, имат право да присъстват като наблюдатели до трима Ваши представители - родители на учениците от Х и ХІ клас.

 I-ри ДЗИ по БЕЛ:  21 май 2018г.

II-ри ДЗИ:  23 май 2018г.

Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

 

Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Заявление за присъствие като наблюдатели на ДЗИ през майската сесия на учебната 2017 / 2018 г. се приемат до 08.05.2018 г. в канцеларията на училището.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на  провеждане на държавния зрелостен изпит.

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (nrdb_3_2004_org_DZI.pdf)Наредба №3 за ДЗИ[от 2004г. с изм. и доп. от 2015/2016 уч.г.]

Дати за провеждане на ДЗИ 

Сесия май-юни

·         Български език и литература – 21 май 2018г., начало 8:00ч.

·         Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018г., начало 8:00ч.

·         Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 29 май 2018г. – 1 юни 2018г.

Сесия август-септември

·         Български език и литература – 28 август 2018г., начало 8:00ч.

·         Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018г., начало 8:00ч.

·         Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 30 август 2018г.– 5 септември 2018г.

 

 

 

  

 

Заповед № РД09-4141/29.08.2017г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването

на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2018г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018г. – 13.07.2018г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 24.08.2018г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  24.08.2018г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018г. – 07.9.2018г.

 6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.