Отпуснати стипендии за I срок на учебната 2017/2018г

 

I. Стипендиите, които се отпускат са разделени в две категории:

1.       Месечни стипендии;

2.       Еднократни помощи.

II. Месечните стипендии са разделени в  категории:

1.       За постигнат образователни успехи – отличен успех 5,50 – 6,00.

2.       Социални стипендии – много добър успех 4,50 – 5,49.

3.       За ученици без родител

III. Необходими документи за кандидатстване за месечни стипендии:

1.       За всички видове месечни стипендии – заявление-декларация (по образец от училището). Подпис на класния ръководител срещу успеха в заявление-декларацията на ученика.

2.       За стипендия за ученик без родител – копие от смъртния акт.

3.       За социална стипендия – в заявление-декларация се попълва и дохода на семейството през предходните 6 месеца, предоставят се документи за всички доходи на семейството. При развод на родители се подава и документ за развод със сумата, която е отсъдил съда за издръжка.

IV. Период, за който се отпускат стипендиите:

Всички видове месечни стипендии се отпускат и изплащат за периода:

− За първия учебен срок – от 01 октомври до 31 януари;

− За втория учебен срок

За учениците в X и XI клас – от 01 февруари до 30 юни;

За учениците от XII клас – от 01 февруари до 31 май;

V. Спиране на стипендията:

Ученикът губи правото си да получава какъвто и да е вид стипендия при:

1. Налагане на наказание, до заличаването му. 

2. При допускане на пет неизвинени отсъствия за месец.

Прикачени файлове:
Свали този файл (ednokr Isrok.pdf)помощ I срок[2015]
Свали този файл (stipendii Isr.pdf)стипендии I срок[2015]

Бланка  - Декларация за стипендия

Бланка - Заявление до кл. ръководител за освобождаване от учебни занятия

Бланка - Съобщение до родител