Персонал

длъжност

1

Камен

Кушлев

Главен счетоводител, бюджетен

2

Цветелина

Дочева

Счетоводител, оперативен

3

Цветалина

Виткина

Технически секретар

4

Мартин

Папазов

Работник поддръжка на сгради

5

Груйчо

Христов

Работник поддръжка

6

Мирчо

Ченалов

Работник поддръжка