ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА  ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ

ГР.КАЗАНЛЪК

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 

Клас

Професия/

Специалност

Степен

на

ПК

ДИППК -

Защита на дипломен проект в теоретичната част

Срок и място за оповестяване на резулта-тите

ДИППК

част по практика на професията

(Защита на дипломен проект в практическата част)

Срок и място за оповестяване на резулта-тите

Дата

Час

Място на провеждане

Дата

Час

Място на провеждане

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

 

12a

“Икономист”

“Икономика и мениджмънт”

трета

25.08.2023г.

8:30 часа

каб. №11

28.08.2023г.

канцелария

25.08.2023г.

10:30 

каб. №11

28.08.2023г.

канцелария

12б

“Хотелиер”

“Организация на хотелиерството”

трета

25.08.2023г.

8:30 часа

каб. №12

28.08.2023г.

канцелария

25.08.2023г.

11:00 часа

каб. №12

28.08.2023г.

канцелария

12в

“Ресторантьор”

“ПОЗХР”

трета

25.08.2023г.

10:00 часа

каб. №13

28.08.2023г.

канцелария

25.08.2023г.

13:30 часа

каб. №16

по график

28.08.2023г.

канцелария

 

 

АНТОНИ ИЛИЕВ:.……………….

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ, ГР. К-К