Г-н Васил Василев представи пред свои колеги урока за нови знания "Радиопредаване и радиоприемане". 
 

Учениците научиха, а учителите си припомниха принципите и основните етапи на радио-разпръскването. Използвани бяха мултимедийни материали и модел на радиоприемник, за да се онагледят процесите, протичащи в сферата на невидимото 
за очите - радиовълните.