График на учебния процес за учебната 2016/2017 година, съгласно Заповед № РД09-1168/19.08.2016г на Министъра на образованието и науката.

1. Начало на учебната година - 15.09.2016 г.

2. Първи учебен срок:

15.09.2016 г. – 03.02.2017 г. – за учениците от VIII до XII клас /18 учебни седмици/

3. Втори учебен срок

07.02.2017 г. – 15.05.2017 г. – за учениците от XII клас  /13 учебни седмици/

09.02.2017 г. – 30.06.2017 г. - за учениците от VIII до X клас /18 учебни седмици/

09.02.2017 г. – 14.07.2017 г. - за учениците от XI клас /20 учебни седмици, от които

   2 за  производствена практика/

4. Ваканции

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г.вкл. – есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.– коледна

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.– зимна за VIII - XI клас

04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.– зимна за XII клас

08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.– пролетна за VIII - XI клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г.  вкл.–  пролетна за XII клас

 

5. Неучебни дни

07.11.2016 г.–  неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и

култура и на славянската писменост

                                                                                            

6. Дни със специфична организация на учебния процес  

11.05.2016 г.-  Празник на училището