График за провеждане на контролни работи и на класни работи през втория  учебен срок на учебната 2016 / 2017  година по класове, дни и учебни предмети: