С П Р А В К А 

за прием на ученици в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

за учебната 2019 / 2020 година

след завършен 7 клас 

№ по ред

 

                                    ПРОФЕСИЯ / СПЕЦИАЛНОСТ

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

 

След завършен ­­ VІІ клас

 

 

 

 

1.

Професия :  „Организатор интернет приложения”

Специалност:   „Електронна търговия”

/с  разширено изуване на английски език/

дневна

5

26

2.

Професия :   „Хотелиер

Специалност :   „Организация на хотелиерството”

/с разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

3.

Професия : 811060  „Ресторантьор”

Специалност : 8110602 „Кетъринг”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

   

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І

ІІ

ІІІ

ІV

професия

Организатор интернет приложения

специалност

Електронна търговия

/с разширено изучаване на английски език/

НВО - Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Информационни технологии

Професия

„Хотелиер

Специалност

 „Организация на хотелиерството”

/с разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

География и икономика

професия

 „Ресторантьор”

Специалност

„Кетъринг”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Биология и здравно образование

 

  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 

2019 - 2020 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

03.06 - 05.06.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 18.06.2019 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език

17.06.2019 г.
19.06.201 г.
21.06.2019 г.
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт
 
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25 - 26.06.2019 г., вкл.
5 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2019 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 

03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г. 

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13.09.2019 г. вкл.