ГРАФИК НА ДЕЙНОСТТА

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2023 – 2024 година на места по
държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование

 

 

 

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 - 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 - 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 - 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 - 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

 

7-8 август 2023г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 

до 10 август 2023г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

 

11-14 август 2023г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 

до 16 август 2023г.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап

определя се от директора след 16 август 2023г., но не по-късно от 10 септември 2023г.