ЕВРОПЕЙКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"(2007-2013)

 

Завърши успешен проект на ПГЛПТ

 

    На заключителна пресконференция на 18.09.2014г. бяха обобщени резултатите на проекта “Усъвършенстване на професионалните  компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Партньор на гимназията бе Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък. Всички участници в проекта изказаха огромното си задоволство от свършеното в рамките на една година. Общата стойност на проекта е 134 597,31 лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                    

 По самият проект бяха осъществени цели 9 конкретни дейности, сред които и разработването на Училищни учебни планове.По проекта в гимназията се обособи и втори  учебен комплекс по хранене, допълващ изградения вече със спомоществователство на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък кабинет по сервиране и барманство, с учебна кухня.След приключване на проекта ПГ по лека промишленост и туризъм се ангажира да продължи: да отчита потребностите на бизнеса от специалисти в сферата на туризма и съгласува предложенията за държавен план-прием на гимназията с изградения консултативен съвет и да участва в съвместни проекти със СХРК, с цел повишаване качеството на професионалната подготовка в сътрудничество с работодателите.

                    

 

                    

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или МОН.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

по проект BG051РО001-4.3.05-0045 „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”

 

На 15.07.2014 год. в конферентната зала на комплекс „Палас” се проведе заключителен семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045 „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса” на тема „Обсъждане на решените проблеми и възникналите трудности при реализацията на проекта, перспективите за бъдещо сътрудничество и обучение на преподавателите в туристическия бранш”.

Гости на семинара бяха проф. Йорданка Алексиева – декан в УХТ, консултант по проекта, членове на консултативния съвет, експерти от СХРК, представители на бизнеса, журналисти от електронни и печатни медии, ученици и учители от гимназията.

Ръководителят на проекта, г-жа Рени Червенкова представи презентация по темата, а консултанта по проекта запозна присъстващите с презентациите „Тенденции в Кетъринга” и „Новости и тенденции в туристическия браш”

 

Участниците в семинара споделиха, че проектът има ключове роля и значение за придобиване на нови умения и компетенции от учениците, близки до  търсените от пазара на труда; чрез разработените и тествани нови учебни планове в партньорство с бизнеса е реализирано практически ориентирано обучение и  проявен нов вид фирмена култура от страна на партньора – СХРК, разширен е диалога и укрепено сътрудничеството между училище и бизнес, с цел отразяване на променящите се изисквания на работодателите към квалификацията на персонала и др.

Всички бяха единодушни, че и след приключване на проекта създаденото пълноценно партньорство между учители, ученици и експерти от сдружението ще продължи.

 

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или МОН

Кулинарно обучение се организира в Комплекс „Зорница“, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Обучението е на тема „Тенденции в модерната кухня“ и е част от заключителния семинар по проекта. Лектор на семинара беше Николай Василев – главен готвач на ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол - Златни Пясъци, член на Асоциацията на професионалните готвачи.

Обучението се проведе в рамките на два дни – на 20.06.2014г и 21.06.2014г.

Присъстващи на обучението бяха учители по професионална подготовка, ученици от професионалната гимназия и представители на бизнеса, членове на СХРК. 

Участниците обогатиха професионалните си компетенции чрез демонстрации на нови техники на приготвяне на меса и риба, работа с желиращи и сгъстяващи агенти, готвене във вакуум и др.Обучението завърши с дегустация на вкусното агнешко бутче, приготвено на слама.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


Инвестира във вашето бъдеще!

Двудневен семинар по Карвинг се организиара в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Семинарът беше с практическа насоченост, с лектор Росица Рачева – преподавател в ПГ по хлебопроизводство и сладкарство, гр. София.

Участниците овладяха базисни познания за карвинга, придобиха умения за изработване на флорални елементи – листа, рози, цветя, шишарки от различни продукти – патладжан, краставица, морков, ряпа, цвекло, лук, репички и др.

            Семинар на тема „Обобщаване на резултатите от актуализираният  УУП и учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване за специалност КЕТЪРИНГ” проведе Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в рамките на проекта, по който работи от началото на тази учебна година „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Домакин на семинара провел се в конферентната зала на хотел „Палас” бе СХРК. Специални гости на семинара бяха Николай Василев-Шеф Готвач на Ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол и член на асоциацията на професионалните готвачи, представители на бизнеса,  директорите на СОУ „Е.Антим I“ – Радиана Стефанова и на Гимназия „Петко Стайнов“- Нели Пенчева, журналисти. След направеното от Директора на гимназията кратко експозе за същността и дейностите по проекта бе дадена думата на г-жа Атанаска Цекова – експерт от СХРК за представяне на презентация на тема „Обобщаване на резултатите от актуализирания училищен учебен план, учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване по специалност „Кетъринг”.

            В презентацията бяха посочени резултатите от обучението на учениците по СИП – Дизайн на кулинарни изделия за кетъринг – учебна практика  в 10 клас и ЗИП – Българска национална кухня – учебна практика в 11 клас. Постигнатите, много добри резултати (среден успех от обучението е Мн. добър 4.89) се дължат на интереса на учениците към новите предмети, желанието им да получат нови знания и усъвършенстват професионалните си компетенции по специалност „Кетъринг”.

            Направен бе анализ и на проведените с учениците анкети 95% от които отговарят, че не са имали проблеми, които да преодоляват в хода на изпълнение на дейностите по проекта, а 5% трудно са се приобщили към колектива.