През учебната 2023/2024г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък продължава  дейностите  по изпълнение на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

 

По Дейност 5 / Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда/

Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас, които не са посещавали дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда по медицински или уважителни причини (включително поставени под карантина и тези, които поради липса на технически условия са се обучавали несинхронно), както и ученици, които са принудени да напуснат държавата, в която се обучават, пребивават на територията на Република България и са записани в българската образователна система. Поради настъпилите извънредни обстоятелства в Украйна, свързани с военната криза, в дейността ще бъдат обхванати и украински ученици, получили временна закрила, които са записани в български училища

 

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001

 

“ РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Започна изпълнението на нов проект, с който Министерството на образованието и науката ще противодейства на риска от отпадане от образователния процес на деца и ученици в ситуация на обучение от разстояние.

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е с бюджет 109 562 641,93 лева и ще продължи 35 месеца, а в него могат да участват всички държавни и общински училища.

Целта на новия проект е осигуряване на равен достъп за ученици от всички образователни етапи до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено обучение в условията на продължителна епидемия и необходимост от обучение в електронна среда от разстояние.

С помощта на планирани обучения педагогическите специалисти ще придобиват цифрови умения и ще усвояват нови и иновативни методи за преподаване. Предвижда се и подпомагане на образователни медиатори, както и на родители на ученици за усвояване на умения за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи, което на свой ред ще подпомогне учениците в пълноценното им участие в обучението. В рамките на проекта ще бъдат закупувани и технически средства за ученици и учители.

Очаква се 477 718 ученици, учители, медиатори и родители да бъдат включени в проекта, като 210 000 участници ще придобият умения за обучение от разстояние, 37 718 ученици ще получат допълнително синхронно обучение и 140 000 ще бъдат подсигурени с достъп до обучение от разстояние в електронна среда.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

През учебната 2020/2021г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък стартираха  дейностите  по изпълнение на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и сефинансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и

приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на

образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 По Дейност 1 / Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици

за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи/ в  ПГ по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък бяха доставени 33 технически устройства, които ще бъдат използвани от учениците в образователния процес и в условията на кризи в обучение от разстояние.

 

По Дейност 2 / Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на

умения за обучение от разстояние в електронна среда / в ПГЛПТ бяха сформирани 2 групи ученици, които повишиха своите умения за работа с електронни образователни платформи.

 

По Дейност 3 / Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда / се проведе краткосрочно  обучение за усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.