Проект BG05М2ОР001-2.006-001
„Ученически практики – Фаза 1” по  Оперативна програма “Наука и образование
за интелигентен растеж” 2014 – 2020 год.

ПГЛПТ участва активно по Проект „Ученически практики – Фаза 1”  през учебната 2017/2018 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на УТФ, вкл. учебни компании, чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
 2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученически практики и удостоверяване на резултати, чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 3. Подкрепа за формиране на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, както и възприемане на предприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на учениците.
 4. Общата подкрепа за формирането на начални професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършване на обучението си по избраната професия.
 5. Превръщане на началното и продължаващото ПОО в привлекателна възможност за учене.
 6. Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация.
 7. Повече и по – добри възможности за практика в реална работна среда.
 8. Активно включване на бизнеса при разработване на програми за практическо обучение по професии.
 9. Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 10. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 11. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО.

За  реализиране на тези цели в ПГЛПТ се включиха 30 ученици от X и XI клас, след заявено желание на десет фирми – партньори да участват по проект ,,Ученически практики – Фаза 1”:

1.”ИРА2016” ЕООД

2.”АЛМИ 14” ЕООД

3.”ЗОРНИЦА – 2001” ООД

4.”Стан-07” ООД

5.”Ран-2001”ООД

6.”Магнолия” ООД

7.”Жидимекс”ЕООД

8.”Алберт Алексиев”ООД

9.”Ачи консулт” ЕООД

10.”Палас” ООД

 

Учениците провеждат 240 часа практическо обучение в реални работни места в професиите –икономист, ресторантьор, администратор в хотелиерството и готвач. Четирима наблюдаващи учители от страна на ПГЛПТ: Иванка Джонджорова, Румяна Станева, Тома Башкехайов и Красимир Цоников, следят за осъществяването на проекта.

 

3.JPGIMG_1774.JPGhead_new1.pngIMG_1787 .JPGDSC_0408 .JPGDSC06556.JPG

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта  ще бъдат  постигнати следните резултати:

 1. Подобряване връзката между ПОО и бизнеса.
 2. Подобряване практическите умения на учениците, чрез работа в реална работна среда.
 3. Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършващите на пазара на труда.

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.