ПГЛПТ, гр. Казанлък спечели проект по  програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Многостранни партньорства”, секторна програма „Коменски”  № LLP-2013-COM-MP-044 на тема „Единство в многообразието” в партньорство с ученици от Турция, Великобритания, Полша, Румъния и Франция. Учениците от ПГЛПТ ще се запознаят с други култури, ще участват в събирателска и изследователска дейност на традиционни български песни и танци, ястия, ще отразят в презентация характерни зимни и пролетни празници и фестивали, ще усъвършенстват езиковите си умения и работата в екип. 

Първата мобилност по проекта  е в Турция от 18 до 22.11.2013 г.  

Екипът ще се представи с предварително подготвена презентация за България, Казанлък и училището. Подготвени са също характерни експонати, танц и песен,  свързани с националния ни бит и култура.  

Целта на проекта е да се насърчи междукултурният диалог, да се усъвършенстват комуникативните умения на участниците, работата в екип и се усвоят нови технологии. 

Да пожелаем на всички участници (6 ученици и 4 преподаватели) успех! Да представят по най-добрия начин  българщината – нашия фолклор, традиции и обичаи. А също и самите себе си като достойни граждани на България и света.

На добър път!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.