ПГЛПТ, гр. Казанлък спечели проект по  програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Многостранни партньорства”, секторна програма „Коменски”  № LLP-2013-COM-MP-044 на тема „Единство в многообразието” в партньорство с ученици от Турция, Великобритания, Полша, Румъния и Франция. Учениците от ПГЛПТ ще се запознаят с други култури, ще участват в събирателска и изследователска дейност на традиционни български песни и танци, ястия, ще отразят в презентация характерни зимни и пролетни празници и фестивали, ще усъвършенстват езиковите си умения и работата в екип.

За участие в проекта заявления подадоха 39 ученици. Комисия, назначена със заповед на директора №3/27.09.2013 год. извърши класиране на учениците по следните критерии:

-    общ среден успех и успех по английски език от предходната година

-         мотивация за участие

-         комуникативност

-         отговорност

-         дисциплина

Двама ученици не бяха допуснати до класиране поради непълни документи.

От класираните 37 ученици от 9, 10 и 11 класове бяха определени 18 души и 3 резерви, които ще участват в мобилностите.

За участие в мобилността в Р Турция ще заминат:

1.   Димитър Иванов Чорбаджийски  - 9б клас

2.   Зюлер Муталип Ремзи  - 10 в клас

3.   Атанас Атанасов Атанасов - 11а клас

4.   Христина Станчева Дичева  - 11а клас

5.   Иванка Любомирова Любенова  - 11б клас

6.   Тотьо Христов Христов – 11б клас

 

На 14.10.2013 год. се проведе родителска среща с родителите на участниците в първата мобилност за разясняване на задачите, стоящи пред екипа,  учители и ученици за участие в Турция.

На срещата присъстваха и учителите – ръководители на групата – Димитър Спасов – учител по БЕЛ, Катя Ганчева Семерджиева – старши учител по история и цивилизация, Диана Иванова Хаджиатанасова – старши учител по БЕЛ, Румяна Денева Станева – учител по ПП, координатор по проекта

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.