ЕВРОПЕЙКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"(2007-2013)

 

Завърши успешен проект на ПГЛПТ

 

    На заключителна пресконференция на 18.09.2014г. бяха обобщени резултатите на проекта “Усъвършенстване на професионалните  компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Партньор на гимназията бе Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък. Всички участници в проекта изказаха огромното си задоволство от свършеното в рамките на една година. Общата стойност на проекта е 134 597,31 лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

                    

 По самият проект бяха осъществени цели 9 конкретни дейности, сред които и разработването на Училищни учебни планове.По проекта в гимназията се обособи и втори  учебен комплекс по хранене, допълващ изградения вече със спомоществователство на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък кабинет по сервиране и барманство, с учебна кухня.След приключване на проекта ПГ по лека промишленост и туризъм се ангажира да продължи: да отчита потребностите на бизнеса от специалисти в сферата на туризма и съгласува предложенията за държавен план-прием на гимназията с изградения консултативен съвет и да участва в съвместни проекти със СХРК, с цел повишаване качеството на професионалната подготовка в сътрудничество с работодателите.

                    

 

                    

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или МОН.