ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

по проект BG051РО001-4.3.05-0045 „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”

 

На 15.07.2014 год. в конферентната зала на комплекс „Палас” се проведе заключителен семинар по проект BG051РО001-4.3.05-0045 „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса” на тема „Обсъждане на решените проблеми и възникналите трудности при реализацията на проекта, перспективите за бъдещо сътрудничество и обучение на преподавателите в туристическия бранш”.

Гости на семинара бяха проф. Йорданка Алексиева – декан в УХТ, консултант по проекта, членове на консултативния съвет, експерти от СХРК, представители на бизнеса, журналисти от електронни и печатни медии, ученици и учители от гимназията.

Ръководителят на проекта, г-жа Рени Червенкова представи презентация по темата, а консултанта по проекта запозна присъстващите с презентациите „Тенденции в Кетъринга” и „Новости и тенденции в туристическия браш”

 

Участниците в семинара споделиха, че проектът има ключове роля и значение за придобиване на нови умения и компетенции от учениците, близки до  търсените от пазара на труда; чрез разработените и тествани нови учебни планове в партньорство с бизнеса е реализирано практически ориентирано обучение и  проявен нов вид фирмена култура от страна на партньора – СХРК, разширен е диалога и укрепено сътрудничеството между училище и бизнес, с цел отразяване на променящите се изисквания на работодателите към квалификацията на персонала и др.

Всички бяха единодушни, че и след приключване на проекта създаденото пълноценно партньорство между учители, ученици и експерти от сдружението ще продължи.

 

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или МОН