Двудневен семинар по Карвинг се организиара в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, по проект „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм за подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“.

Семинарът беше с практическа насоченост, с лектор Росица Рачева – преподавател в ПГ по хлебопроизводство и сладкарство, гр. София.

Участниците овладяха базисни познания за карвинга, придобиха умения за изработване на флорални елементи – листа, рози, цветя, шишарки от различни продукти – патладжан, краставица, морков, ряпа, цвекло, лук, репички и др.


    В края на обучението участниците подредиха атрактивна изложба - цялостна композиция от изработените по време на обучението елементи.    
      Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз


 

Инвестира във вашето бъдеще!