Семинар на тема „Обобщаване на резултатите от актуализираният  УУП и учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване за специалност КЕТЪРИНГ” проведе Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в рамките на проекта, по който работи от началото на тази учебна година „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. Домакин на семинара провел се в конферентната зала на хотел „Палас” бе СХРК. Специални гости на семинара бяха Николай Василев-Шеф Готвач на Ресторант „Фюжън” в Грифид Хотел Метропол и член на асоциацията на професионалните готвачи, представители на бизнеса,  директорите на СОУ „Е.Антим I“ – Радиана Стефанова и на Гимназия „Петко Стайнов“- Нели Пенчева, журналисти. След направеното от Директора на гимназията кратко експозе за същността и дейностите по проекта бе дадена думата на г-жа Атанаска Цекова – експерт от СХРК за представяне на презентация на тема „Обобщаване на резултатите от актуализирания училищен учебен план, учебни програми по ЗИП и СИП, практическите задания и критериите за оценяване по специалност „Кетъринг”.

            В презентацията бяха посочени резултатите от обучението на учениците по СИП – Дизайн на кулинарни изделия за кетъринг – учебна практика  в 10 клас и ЗИП – Българска национална кухня – учебна практика в 11 клас. Постигнатите, много добри резултати (среден успех от обучението е Мн. добър 4.89) се дължат на интереса на учениците към новите предмети, желанието им да получат нови знания и усъвършенстват професионалните си компетенции по специалност „Кетъринг”.

            Направен бе анализ и на проведените с учениците анкети 95% от които отговарят, че не са имали проблеми, които да преодоляват в хода на изпълнение на дейностите по проекта, а 5% трудно са се приобщили към колектива.

 

             Близо 2/3 смятат, че ползата от участието им в проекта е надграждане на съществуващите и придобиване на допълнителни практически знания и умения, повишаване качеството на професионалната подготовка, доближаване на обучението до реалните условия , предлагани от бизнеса, създаване на полезни контакти с работодателите.  

            В проведената по време на семинара дискусия г-н Николай Василев – шеф готвач в Ресторант „Фюжън” и член на Асоциацията на професионалните готвачи сподели удоволствието си да бъде част от  от проекта с участието си в семинара и като външен експерт в заключителния семинар  за обучение на преподаватели на тема „Тенденции в модерната кухня. Методи и презентации.”. „За мен е удоволствие да работя с млади хора, защото те ме зареждат и укрепват вярата ми за бъдещето на туризма в България” – каза г-н Николай Василев.

            Свои мисли за участието си в работата по проекта изказаха  Иван Томов – ученик от 11б клас и Рада Гешева ученичка от 10б клас и двамата от специалност „Кетъринг”.

За мен каза Иван Томов изключително полезно бе да участвам в този проект, защото освен, че придобих нови умения са докоснах до реалните условия при които работи един ресторантьор.

            Според Рада Гешева, чрез работата си по проекта тя е придобила по голяма увереност и самочувствие като ресторантьор, създала е полезни контакти с професионалисти, които ще и помогнат в бъдещата професионална реализация.

            Радиана Стефанова – директор на СОУ „Екзарх Антим” I изрази благодарността си към ръководството на училището за предоставената й възможност да участва в работата на семинара. „Чудесно е” каза тя, че съвместно с бизнеса сте актуализирали УУП, разработили сте нови учебни програми, тествали сте ги и днес анализирате резултатите. Радвам се, че те са повече от добри.

            В заключение г-жа Червенкова  - ръководител на проекта благодари на участниците в семинара  и изрази своето удовлетворение от съвместната работа на ПГЛПТ със СХРК.

            „Смятам, че постигнатите резултати са много добри, защото в хода на изпълнение на проекта ние и експертите от СХРК имахме една цел – да усъвършенстваме професионалната подготовка на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък”.


 
 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюзИнвестира във вашето бъдеще!