Заключителен семинар за обучение по сомелиерство се проведе в семинарната зала на комплекс „Палас” по инициатива на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм на 13 и 14 юни 2014 г. Обучението се осъществява по проект BG051РО001-4.3.05-0045 Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. От него се възползваха учители от училището, членове на СХРК и ученици.

          Семинарът имаше за цел запознаване с новостите в туристическия бранш, с лектор г-н Михаил Марковски – Председател на Българската Асоциация на професионалните сомелиери.

          Програмата на семинара включваше – сервиране на вина, техника на декантиране, комбинация на виното с храни и представянето му пред клиента.

          В практическата част на семинара участниците дегустираха различни видове вина и се потопиха в тайните и вкусовите аромати на доброто вино. 


     
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

 


 

 

Инвестира във вашето бъдеще!