ПГ по лека промишленостп и туризъм, гр. Казанлък спечели проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 по секторна програма „Леонардо да Винчи” на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство”.

Мобилността ще се проведе от 05.02.2012 год. до 18.02.2012 год. в Гранада, Испания.

Партньор по проекта е Центърът за висше образование в областта на туризма ALMATEA-e-Turisto Soluciones.

В групата са включени 9 учители по професионална подготовка с квалификация  по „Ресторантьорство”, „Туризъм” и  „Икономика”, „Чужди езици” и „Информационни технологии” и Директора на училището.

Подборът на  кандидатите бе осъществен от комисия, назначена със заповед на Директора, съобразно обсъдени и приети критерии, включващи професионална квалификация, новаторски стил на преподаване, комуникационни способности и умения за работа в екип, иновативност и отговорност, участия в училищни мероприятия, мотивация за участие в проекта и приложимост в работата, езикови и компютърни умения и др.

Целта на проекта е повишаване квалификацията на учители чрез усвояване на методи и добри практики за преподаване на възрастни и възможности за приложението на информационните и комуникационни технологии в обучението по професионална подготовка.

Програмата на мобилността включва срещи в центъра ALMATEA и запознаване със значението на туризма в Испания, Андалусия и Гранада, описание на обучението на лица, търсещи работа в Андалусия, структура на професионалното обучение, видове курсове по ресторантьорство, посещение на паметника на културата, съкровищницата на човечеството – Аламбра и др.

В резултат ще се повиши качеството на обучение чрез  прилагане на добрите европейски практики при провеждане на квалификационни курсове, ще се развият компетенциите на  учителите по методика на обучението на възрастни и ще се  подобрят информационните и чуждоезиковите им умения.

Това ще способства през учебната 2012/2013 г. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък,  да организира и проведе професионално обучение на възрастни след завършено средно образование за придобиване на ІV степен на ПГ по професия „Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресторантьорството”.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.