В началото на 2009 г. училището кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03  “Да направим училището привлекателно за младите хора” от ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Екип   изготви проект “Училище без звънец”  за клубна и извънкласна дейност.
Проектът включва 
150 ученици от 8 до 12-ти клас
които ще участват вклубовете по интереси:
                         - 
 „Съхрани българското”;
                         - 
 
„Кулинарно наследство”;
                         -  „Нетрадиционни форми на туризъм”; 
                         -   „Млад еколог
”;
                         -  “Изобразително изкуство”;
                         - “Театрално изкуство”;
                         - Дискусионен клуб “Спорт"

    

      Клубната дейност е замислена въз основата на партньорско сътрудничество между учениците с техните интереси и потребности за знания и умения и богатия житейски и професионален опит на ръководителите на клубовете и партньора по проекта – Туристическо дружество “Орлово гнездо
     Реализацията на проекта предвижда, чрез външно финансиране, да се създа
де траен интерес към историята,  изкуството, спорта, туризма, осмисляне на свободното време и др.
При изпълнение на проекта 
се цели:

       1. Да се стимулира творческото мислене и придобиване на умения за работа в екип;

       2. Да се изградят умения  за представяне при творчески изяви;

       3. Да се създаде позитивна атмосфера, екипност в работата и ползотворно сътрудничество.

       4. Да се направи обучението интересно и достъпно;

       5. Да се преодолеят социалните, етнически и културни различия междуучениците;

             6. Да се повиши мотивацията за участие в училищния живот и учене през целия живот.

 

Проектът е одобрен, да се захващаме бързо за работа!