Семинар  на тема  „Идентифициране на потребностите от компетенции за обучението на учениците от направленията „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътуване, туризъм и свободно време”" проведе Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в рамките на проекта, по който работи от началото на тази учебна година „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. 

        Домакин на семинара, провел се на 12 декември, бе конферентната зала на хотел „Палас”. В него взеха участие проф. д-р инж. Йорданка Алексиева – декан на Стопанския факултет на университета по хранителни технологии в Пловдив – консултант по проекта, представители на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък – партньор на ПГЛПТ в изпълнението на настоящия проект, представители на Община Казанлък и на целевите групи ученици, работещи по проекта. Пред участниците бяха изнесени данни от анализ на анкетно проучване за потребностите на бизнеса  в туристическия бранш  от кадри, обучавани в ПГЛПТ в Казанлък в направленията „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” и „Пътувания, туризъм и свободното  време". Анкетата е направена през месец ноември 2013 година  и целевата група обхваща 25 представители на бизнеса в региона, 96 % от които  с дългогодишен опит в туристическия бизнес. Сред въпросите, на които е трябвало да отговорят представителите на казанлъшкия бизнес, са и колко от работниците и служителите в съответните фирми, наети на работа, са завършили средно образование в ПГЛПТ, удовлетворени ли са от подготовката на учениците и др.
        Настоящият проект , по който работи ПГ по лека промишленост  и туризъм е по  ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Подобряване на достъп до образование и обучение” -  „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” . Проектът е на стойност 134 597, като вече е създадена учебна кухня по него в ПГЛПТ , а предстои и разработване на училищни учебни планове и  програми по задължителноизбираема професионална подготовка и свободноизбираема професионална подготовка за специалностите „Кетеринг”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Организация на туризма и свободното време” за учениците от 10 до 12 клас, съвместно с представители на СХРК        
          Настоящият проект е първата стъпка в процеса на постигане на трайно обвързване на бизнеса и образованието за придобиване на адекватни умения и компетенции от учениците от направленията "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" и  "Пътуване, туризъм и свободното време", което е предпоставка за повишаване на качеството на предлаганите туристически услуги в община Казанлък и страната.

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви  обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!

 

       

ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА:

  

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви  обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!