Печат

 

 

 

Стратегическа цел за 2013 год. на Националната стратегия за учене през целия живот е „Създаване на условия всеки гражданин в Р.България да развива личностните си и професионалните си знания, умения и компетентности за подобряване на собственото си благосъстояние и на конкурентноспособността на националната икономика чрез:

-          повишаване на адаптивността на всеки човек към икономическите и социални промени;

-          насърчаване на всички  форми на учене през целия живот за професионално и личностно развитие.

Основен акцент в спечеленият от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” на тема „Модерни практики в развитието на туризма” е организиране и провеждане на триседмична практика в реална работна среда на 15 ученици от 11 клас, обучавани по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Кетъринг” в курортния комплекс „Св.Георги” в гр. Пафос, Р Кипър в периода от 14.07.2014г. до 04.08.2014 год.

Досегашната ни практика и наблюдения показват, че трайният интерес за кариерно развитие на хората се формира именно в тази възраст.

Това мотивира ръководството на училището да разработи съвместно с Асоциация Кnowledgegate, Р Кипър настоящия проект. Асоциацията е създала, поддържа и непрекъснато развива мрежа от контакти с образователни институции и фирми за осъществяване на стажантски програми и обмени.

Кипър е изключително подходящо място за провеждане на обучение – утвърдена туристическа дестинация с добри традиции в обслужването. Учениците ще  практикуват професията като стажант – сервитьори, стажант – бармани и помощник – готвачи – със седмична натовареност 30 работни часа.

За участие в учебните практики бе извършен подбор на 19 ученици, които от 05.02.2014г. започнаха 100 часов курс по езикова подготовка, 10 часа обучение по педагогическа подготовка и 10 часа културна подготовка за запознаване с  географските особености, историята, бита и културата на Р Кипър. Обучението на учениците ще се проведе в периода от м.ІІ до м. VІ.2014 год. от преподаватели на гимназията.

Реализирането на проекта „Модерни практики в развитието на туризма” е

конкретна стъпка за постигане на привлекателност, ефективност и  модерност на професионалното образование и обучение чрез:

-          постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и подготовката на кадрите, завършващи професионално образование;

-          създаване на възможност за повишаване на качеството на обучение и адаптивност на младите хора да започнат своята първа работа;

-          развитие на личностните и професионални знания, умения и качества в конкурентна мултикултурна среда;

-          осъществяване на практически ориентирано обучение в партньорство с представители на бизнеса;

-          развитие на европейски партньорства и въвеждане на добри практики в училищното образование.

 
инж. Светлана Стоянова – координатор на проекта

 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.