На 14.02.2014 г. в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, се проведе брифинг за отчитане на изпълнените дейности по дейност 5 “Разработване на 2 УУП по специалностите "Производство на кулинарни изделия и напитки" и "Кетеринг" и учебни програми по ЗИП и СИП, съгласуване на промените в разработените учебни планове и изготвяне на практически задания и критерии за оценяване съвместно с експерти на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък (СХРК) по проект BG051PO001-4.3.05-0045 на тема: “Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”.

В брифинга участваха г-жа Теодора Белчева – старши експерт “Образование” на Община Казанлък, г-жа Илияна Жекова – директор на Дирекция “Бюро по труда”, г-жа Весела Дончева – технически сътрудник, член на консултативния съвет на СХРК, г-н Дамян Цанев – експерт от СХРК, г-н Петър Марчев – журналист от в-к “Старозагорски новини”, г-жа Светла Димова – журналист от в-к “Долина”, г-жа Славяна Гайдарова – журналист от Press TV, учители по професионална подготовка – членове на екипа за организация и управление на проекта, ученици от целевата група по проекта.

Г-жа Рени Червенкова запозна присъстващите с изпълнението на дейностите по проекта като акцентира на разработените учебни програми по задължително избираема професионална подготовка и свободно избираема подготовка за професиите “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, професия “Ресторантьор”, специалност “Кетеринг” и професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност “Организация на туризма и свободното време”. Предвидените по проекта 5 учебни програми по ЗИПП и три – по СИП бяха разработени от преподавателите от ПГЛПТ Мария Чочева, Милена Карастоянова и Антони Илиев и експертите от СХРК Атанаска Цекова, Дамян Цанев и Мирослав Васев.

От 29.01.2014 г. стартира тестването на учебните програми, а заедно с това и разработването на индивидуалните практически задания и карти за оценка на постиженията на учениците.

С изпълнението на дейностите по проекта ПГЛПТ ще допринесе за утвърждаване на стратегията за учене през целия живот, повишаване мобилността на учениците и подобряване качеството на предлаганите туристически услуги.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви  обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

 

Стратегическа цел за 2013 год. на Националната стратегия за учене през целия живот е „Създаване на условия всеки гражданин в Р.България да развива личностните си и професионалните си знания, умения и компетентности за подобряване на собственото си благосъстояние и на конкурентноспособността на националната икономика чрез:

-          повишаване на адаптивността на всеки човек към икономическите и социални промени;

-          насърчаване на всички  форми на учене през целия живот за професионално и личностно развитие.

Основен акцент в спечеленият от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” на тема „Модерни практики в развитието на туризма” е организиране и провеждане на триседмична практика в реална работна среда на 15 ученици от 11 клас, обучавани по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Кетъринг” в курортния комплекс „Св.Георги” в гр. Пафос, Р Кипър в периода от 14.07.2014г. до 04.08.2014 год.

Досегашната ни практика и наблюдения показват, че трайният интерес за кариерно развитие на хората се формира именно в тази възраст.

Това мотивира ръководството на училището да разработи съвместно с Асоциация Кnowledgegate, Р Кипър настоящия проект. Асоциацията е създала, поддържа и непрекъснато развива мрежа от контакти с образователни институции и фирми за осъществяване на стажантски програми и обмени.

Кипър е изключително подходящо място за провеждане на обучение – утвърдена туристическа дестинация с добри традиции в обслужването. Учениците ще  практикуват професията като стажант – сервитьори, стажант – бармани и помощник – готвачи – със седмична натовареност 30 работни часа.

За участие в учебните практики бе извършен подбор на 19 ученици, които от 05.02.2014г. започнаха 100 часов курс по езикова подготовка, 10 часа обучение по педагогическа подготовка и 10 часа културна подготовка за запознаване с  географските особености, историята, бита и културата на Р Кипър. Обучението на учениците ще се проведе в периода от м.ІІ до м. VІ.2014 год. от преподаватели на гимназията.

Реализирането на проекта „Модерни практики в развитието на туризма” е

конкретна стъпка за постигане на привлекателност, ефективност и  модерност на професионалното образование и обучение чрез:

-          постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и подготовката на кадрите, завършващи професионално образование;

-          създаване на възможност за повишаване на качеството на обучение и адаптивност на младите хора да започнат своята първа работа;

-          развитие на личностните и професионални знания, умения и качества в конкурентна мултикултурна среда;

-          осъществяване на практически ориентирано обучение в партньорство с представители на бизнеса;

-          развитие на европейски партньорства и въвеждане на добри практики в училищното образование.

 
инж. Светлана Стоянова – координатор на проекта

 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 

 

         Семинар  на тема  „Идентифициране на потребностите от компетенции за обучението на учениците от направленията „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътуване, туризъм и свободно време”" проведе Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в рамките на проекта, по който работи от началото на тази учебна година „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък чрез  подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. 

        Домакин на семинара, провел се на 12 декември, бе конферентната зала на хотел „Палас”. В него взеха участие проф. д-р инж. Йорданка Алексиева – декан на Стопанския факултет на университета по хранителни технологии в Пловдив – консултант по проекта, представители на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък – партньор на ПГЛПТ в изпълнението на настоящия проект, представители на Община Казанлък и на целевите групи ученици, работещи по проекта. Пред участниците бяха изнесени данни от анализ на анкетно проучване за потребностите на бизнеса  в туристическия бранш  от кадри, обучавани в ПГЛПТ в Казанлък в направленията „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” и „Пътувания, туризъм и свободното  време". Анкетата е направена през месец ноември 2013 година  и целевата група обхваща 25 представители на бизнеса в региона, 96 % от които  с дългогодишен опит в туристическия бизнес. Сред въпросите, на които е трябвало да отговорят представителите на казанлъшкия бизнес, са и колко от работниците и служителите в съответните фирми, наети на работа, са завършили средно образование в ПГЛПТ, удовлетворени ли са от подготовката на учениците и др.
        Настоящият проект , по който работи ПГ по лека промишленост  и туризъм е по  ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Подобряване на достъп до образование и обучение” -  „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” . Проектът е на стойност 134 597, като вече е създадена учебна кухня по него в ПГЛПТ , а предстои и разработване на училищни учебни планове и  програми по задължителноизбираема професионална подготовка и свободноизбираема професионална подготовка за специалностите „Кетеринг”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Организация на туризма и свободното време” за учениците от 10 до 12 клас, съвместно с представители на СХРК        
          Настоящият проект е първата стъпка в процеса на постигане на трайно обвързване на бизнеса и образованието за придобиване на адекватни умения и компетенции от учениците от направленията "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" и  "Пътуване, туризъм и свободното време", което е предпоставка за повишаване на качеството на предлаганите туристически услуги в община Казанлък и страната.

 

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора