МОДЕРНИ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
ПРОЕКТ 2013-1-BG1-LEO01-08884
    

      Нов европейски проект стартира Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък. Той е на тема “Модерни практики в развитието на туризма” и цели постигане на стратегически цели от Националната стратегия за младежите 2010-2020 г., а именно “Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България”.

      Това е вторият разработен и спечелен от училището проект за мобилност по секторна програма “Леонардо да Винчи”, Първоначално професионално обучение, програма “Учене през целия живот”, който се реализира в партньорство с асоциация Knowledgegate Association”, Република Кипър.

       За участие в учебната практика ще бъдат подбрани 15 ученици по специалностите Кетъринг” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Специална комисия ще разглежда кандидатурите и ще отсее участниците по следните критерии: среден успех през учебната 2012/2013 г., успех по английски език от предходната година, поведение в училище и участие в училищни и извънучилищни инициативи.

      На 04.12.2013 г в актовата зала на ПГЛПТ се проведе предварителна родителска среща с родителите на кандидатите за участие в проекта. Те бяха запознати с условията за кандидатстване, перспективите по проекта и мястото където ще се проведе практиката- комплекс St George,гр. Пафос, Кипър. След провеждане на езиковата подготовка с хорариум 100 часа обучението ще завърши с провеждане на финален устен изпит и ще бъде удостоверено със сертификат за преминат езиков курсВ1, издаден от ПГЛПТ. Учениците ще имат допълнително педагогическа и културна подготовка свързана с република Кипър.

        С провеждането на триседмична практика в периода от 14.07.2014 г до 04.08.2014 учениците от 11 клас на ПГЛПТ ще повишат качеството на професионалната си подготовка в реална среда с утвърдени традиции в обслужването. 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 

              В ПГЛПТ тържествено се откри учебна кухня, преустроена от съществуващо помещение и оборудвана по проекта в партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък (СХРК). Това ще допринесе за повишаване качеството на професионалната подготовка на учениците чрез използване на новото оборудване и модерните технологии и методики за покриване на съвременните изисквания на бизнеса в сферата на ресторантьорството.

На тържеството присъстваха ученици, учители, журналисти и представители на туристическия бизнес в Казанлък.
Дейностите по проекта продължават като една от целите е да се създаде устойчиво сътрудничество между ПГЛПТ и СХРК чрез достъп на Сдружението до процеса на обучение - участие в разработването на учебни програми в направленията "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" и "Пътувания, туризъм и свободното време"; посещения на часове, организиране на семинари, практики и др.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви  обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще! 

       По нов европроект започва работа Професионалната гимназия по лека промишлемост и туризъм в град Казанлък. Той ще се реализира в партньорство със Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък и е по ОП „Развитие на човешките ресурси” схема за безвъзмездна  финансова помощ „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” и в съответствие с приоритетна ОС 4, Подобряване на достъпа до образование и обучение. 
       Темата на проекта е „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГЛПТ, гр.Казанлък чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса”. 
       През последните години община Казанлък се превърна в желана туристическа дестинация, а от там и интересът на учениците и техните родители към професиите и специалностите в сферата на турзима се увеличава. В стратегията за развитие на община Казанлък е записано, че „дълг на професионалните учебни заведения на територията на общината е подготовката на специалисти, свързани с политиката на обвързване на професионалното образование и обучение в рамките на бизнеса”. В това отношение ПГЛПТ е пример за училище следващо тази стратегия – преобразувало се от училище, подготвящо кадри за текстилната промишленост в училище, подготвящо кадри за туризма.  
        Проектът е с продължителност от 12 месеца и е на стойност 134 597,31 лева. Финансиран е от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 
        Основните цели на проекта са създаването на устойчиво сътрудничество между училището и бизнеса и подобряване на условията за образованието и обучението в ПГЛПТ чрез оборудването на нова учебна кухня. 
        Сред основните дейности на проекта е актуализиране на учебните планове по изучаваните в ПГЛПТ специалности “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Кетъринг” и свързаните с тях учебни програми по ЗИПП и СИП, както и анализ на търсените специалности на пазара на труда и необходимите компетенции за специалностите от туристическото направление в училището.

 

              

           ПГЛПТ, гр. Казанлък спечели проект по  програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Многостранни партньорства”, секторна програма „Коменски”  № LLP-2013-COM-MP-044 на тема „Единство в многообразието” в партньорство с ученици от Турция, Великобритания, Полша, Румъния и Франция. Учениците от ПГЛПТ ще се запознаят с други култури, ще участват в събирателска и изследователска дейност на традиционни български песни и танци, ястия, ще отразят в презентация характерни зимни и пролетни празници и фестивали, ще усъвършенстват езиковите си умения и работата в екип.

За участие в проекта заявления подадоха 39 ученици. Комисия, назначена със заповед на директора №3/27.09.2013 год. извърши класиране на учениците по следните критерии:

-    общ среден успех и успех по английски език от предходната година

-         мотивация за участие

-         комуникативност

-         отговорност

-         дисциплина

Двама ученици не бяха допуснати до класиране поради непълни документи.

От класираните 37 ученици от 9, 10 и 11 класове бяха определени 18 души и 3 резерви, които ще участват в мобилностите.

За участие в мобилността в Р Турция ще заминат:

1.   Димитър Иванов Чорбаджийски  - 9б клас

2.   Зюлер Муталип Ремзи  - 10 в клас

3.   Атанас Атанасов Атанасов - 11а клас

4.   Христина Станчева Дичева  - 11а клас

5.   Иванка Любомирова Любенова  - 11б клас

6.   Тотьо Христов Христов – 11б клас

 

На 14.10.2013 год. се проведе родителска среща с родителите на участниците в първата мобилност за разясняване на задачите, стоящи пред екипа,  учители и ученици за участие в Турция.

На срещата присъстваха и учителите – ръководители на групата – Димитър Спасов – учител по БЕЛ, Катя Ганчева Семерджиева – старши учител по история и цивилизация, Диана Иванова Хаджиатанасова – старши учител по БЕЛ, Румяна Денева Станева – учител по ПП, координатор по проекта

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

През учебната 2013/2014 година в ПГЛПТ, гр. Казанлък по проект „УСПЕХ” са сформирани 3 клуба и едно творческо студио с 35 участници. Учениците ще участват в клубовете  „Питагор” с  ръководител  Мими Ранева, „Красота и здраве” с ръководител Емилия Иванова, „Обичам България” с ръководител Катя Семерджиева и творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител Пенка Василева.

Да им пожелаем успех!


Клуб „Питагор” с  ръководител  г-жа Мими Ранева:

1_pitagor_2012_2013.jpg5_pitagor_2012_2013_2_.jpg4_pitagor_2012_2013_3_.jpgc_pitagor_2012_2013_1_.jpgb_pitagor_2012_2013_4_.jpg


Клуб „Красота и здраве” с ръководител г-жа Емилия Иванова: 


Клуб „Обичам България” с ръководител г-жа Катя Семерджиева:

e_rumi_d_uspeh_2012_2013_1_.jpg9_sdc19944.jpg2_rumi_d_uspeh_2012_2013.jpgd_sdc19936.jpg8_sdc19903.jpgd_rumi_d_uspeh_2012_2013_3_.jpgf_sdc19955.jpg4_rumi_d_uspeh_2012_2013_2_.jpg

 

Творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител г-жа Пенка Василева: 

b_filmovo_studio_1_.jpga_filmovo_studio_3_.jpg4_filmovo_studio_2_.jpg7_filmovo_studio.jpg

 

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора