От учебната 2013/2014 год. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък продължава да работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще” BG 051PO001-4.3.03-0001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Целта на проекта е увеличаване възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция на лица над 16 год. възраст чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Що е валидиране? – процес, при който дадено лице е постигнало учебни резултати, изградени спрямо съответния стандарт. Има четири етапа:

-          установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице чрез провеждане насъбеседване;

-          документиране на опита на лицето;

-          официално/обективно оценяване на установения опит;

-          удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да покажат частична или пълна квалификация.

 

Какви са ползите от валидирането?

 

1.      За личността:

-          разширяват се възможностите за „визуализация” на знания, умения и

компетентности, придобити чрез самостоятелно учене;

-          създават се нови възможности за признаване на квалификация (втори шанс) за

преждевременно напуснали ученици;

-          след валидиране на компетентности, придобити чрез  неформално или

самостоятелно учене се разширява достъпът да формално образование и обучение, подобрява се мотивацията за учене и развитие в т. ч. на групите в неравностойно положение.

-          повишават се възможностите за трудова реализация, запазване на работното място,

по-добро кариерно развитие, повишаване на трудовото възнаграждение;

-          създават се възможности за по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за

придобиване на квалификация в сравнение с традиционното обучение;

-          създава се възможност уменията, които хората се натрупали в живота, да придобият

пазарна стойност.

 

2.      За бизнеса:

-          повишава се качеството на работната сила;

-          повишава се пригодността за работа на персонала;

-          повишава се конкурентноспособността на конкретната стопанска организация;

-          подобрява се професионално-квалификационната структура на персонала;

-          увеличава се интересът на персонала към развитието на бизнеса;

-          създават се възможности за персонала във фирмите за по-бързо и гъвкаво  получаване на документ за придобиване на квалификация по професии в сравнение с формата  професионално образование и обучение;

-          повишават се възможностите за  приспособиност и мобилност на квалификациите между фирмите, отраслите и държавите;

-          подобрява се  балансът на пазара на труда между търсенето и предлагането на квалификации по професии.

 

3.      За обществото:

-          създават се нови възможности за хората за  професионално и социално развитие;

-          съкращава се срокът за придобиване на професионална квалификация, намалява се времето за отсъствие от работното място;

-          повишава се гъвкавостта на пазара на труда за  осигуряване на подходяща заетост на търсещите работа;

-          повишава се конкурентноспособността на  икономиката на регионално и национално равнище, вследствие използването на по-високо квалифицирана работна сила;

-          решават се социално значими проблеми – намалява се безработицата, подобрява се интеграцията в обществото.

По решение на Педагогическия съвет на ПГЛПТ професиите и специалностите, по

 

които ПГЛПТ ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности са:

-          Професия 542050 „Оператор в производството на облекло”, Специалност 5420501 „Производство на облекло от текстил”

-          Професия 811070 „Готвач”, специалност 8110701 „Производство на кулинарни изделия напитки”

-          Професия 811080 „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 „Обслужване на заведения в общественото хранене”

-          Професия 811040 „Портиер – пиколо”, специалност  8110401 „Хотелиерство”

-          Професия 811030 „Камериер”, специалност 8110301 „Хотелиерство”

Заявител на услугата може да бъде всеки гражданин над 16 години, обществени

организации – браншови синдикат и работодателски организации, както и всеки работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служителите от  персонала.

Възможните целеви групи са:

-          лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;

-          емигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;

-          емигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличие на документ;

-          нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;

-          младежи без призната професионална квалификация;

-          възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

 

Какви ще са ползите за училището?

-          ще се разшири спектърът на услугите, които училището предлага;

-          ще се увеличи броят на потребителите на услуги по образование и професионално обучение;

-          ще се разшири кръгът на целевите групи;

-          ще се подобрят условията за по-тясно сътрудничество с работодателите;

-          ще се повишат уменията на учителите за по-тясно сътрудничество с работодателите;

-          ще се повишат уменията на учителския персонал за разработване на учебна документация чрез разработване на индивидуални планове за валидиране.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

ПГ по лека промишленост  и туризъм, гр. Казанлък спечели поредния проект  по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос  „Подобряване на достъп до образование и обучение”,  схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” на тема „Усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците от ПГЛПТ  чрез подобряване на условията за образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса” - BG051PO001-4.3.05-0045.

Партньор на гимназията по проекта е Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък (СХРК) с председател Костадинка Василева.

Проектът е на стойност 134 597,31 лева и включва изграждане на учебна кухня и разработване на училищни учебни планове (УУП), учебни програми по задължителноизбираема професионална подготовка (ЗИПП) и свободноизбираема професионална подготовка (СИП) за специалностите „Кетъринг”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Организация на туризма и свободното време” за учениците от 10 до 12 клас, съвместно с представители на СХРК.

Целта на проекта е повишаване качеството на професионалната подготовка на учениците чрез използване на изградената учебна кухня за създаване на устойчиво сътрудничество между  гимназията и сдружението чрез актуализиране на УУП, разработване на ЗИПП и СИП на основата на доказани от бизнеса потребност.

Настоящият проект е първата стъпка в процеса на постигане на трайно обвързване на бизнеса и образованието за придобиване на адекватни умения и компетенции от учениците от направленията хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и  пътуване, туризъм и свободното време, което е предпоставка за повишаване на качеството на предлаганите туристически услуги в община Казанлък и страната.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви  обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.

Инвестира във вашето бъдеще!

 

 

Приключи работата по проект „Усвояване на съвременни професионални умения в туризма”, № 2012-1-BG1-LEO01-06810; Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност:  Мобилност, Първоначално професионално обучение (IVT) с партньор: Knowledgegate Association Ltd, Р. Кипър; Бенефициент: ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък.

В Камерна зала на ДК „Арсенал” на 29.05.2013 г. от 17:00 ч. се състоя среща на участниците  в проекта и ръководители, учители и  ученици  от ПГ с представители на други училища и мас-медии, родители и граждани. Бе представена презентация за организирането и реализирането на целия проект от първоначалната подготовка до практиката в четиризвездния хотелски комплекс „Св. Георги”, гр. Пафос, Р Кипър.

Целта на проекта е постигната, а резултатите  от него  вдъхновяват за нов импулс за бъдеща работа по Европейските програми.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

15 ученици от специалността „Организация на туризма и свободното време” и специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки” посетиха Република Кипър в периода 31.03.2013 г. – 21.04.2013 г. Посещението беше част от проект № 2012-1-BG1-LEO01-06810 “Усвояване на съвременни професионални умения в туризма» по Секторна програма «Леонардо да Винчи» - «Учене през целия живот».

Учебната практика се проведе в хотел «Св. Георги» - 4*, гр. Пафос. Живописно разположен на красивия морски бряг, той беше тяхно работно място и техен дом. Учениците усвоиха умения в две професии: «Сервитьор – барман» и «Готвач» и усъвършенстваха комуникационните си умения по английски език.

Престоят в Кипър ще остане незабравимо преживяване за всички ползватели по проекта, защото, освен че усвоиха съвременни професионални умения в реална работна  среда, те се срещнаха с отзивчив и компетентен персонал и станаха част от перфектно функциониращ ваканционен комплекс. Любезни, усмихнати, трудолюбиви и изпълнени с ентусиазъм и желание да се усъвършенстват, нашите ученици станаха любимци на своите наставници и гостите на хотела.

Всички ученици и придружаващите ги преподаватели П. Досева и А. Илиев определят проведения проект като едно добро начало на ученически практики, провеждани в чужбина и се надяват, че следващата година такъв професионален опит и чудесни преживявания ще имат и други ученици от нашето училище.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност заизползването на съдържащата се в нея информация.

        На 25.02.2013 г. в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, стартира проектBG051РО001-3.3.07-0001, компонет 1 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

        Партньори на ПГЛПТ са комплексите „Зорница” и „Палас”, в които 9 ученици от 11б и 12а клас в периода от 25.02.2013 г. до 30.06.2013 г. ще проведат 240 часа практика в реални условия, като сервитьор-бармани и готвачи.

Целта на проекта е подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическото обучение чрез:

    -          -  Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда;

            -   Активно включване на бизнеса при разработването на програма за практическо обучение по професии;

             -  Подобряване на връзката между резултатите от професионалното обучение и непрекъснато променящия се пазар на труда;

             -   Улесняване на прехода от училище към пазара на труда в условията на оперативно партньорство с работодателите.

   

 

7_d.spasov_4_338.jpg3_d.spasov_4_329.jpg4_d.spasov_4_358.jpgf_d.spasov_4_351.jpg5_d.spasov_4_332.jpg

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора