През месец февруари 2011 година Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разработи проект по секторна програма “Леонардо да Винчи” на тема “Мобилност за преподаватели, за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство”.
    Целта на проекта е професионално израстване на учителите по професионална подготовка- ресторантьорство и хотелиерство, чужди езици и информационни технологии, чрез представяне на възможност за придобиване на нови умения, методи и подходи за обучение на възрастни в партньорство с ALMATEA-TURISMO SOLUCIONES-Испания.
    Преди броени дни в сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси бяха публикувани резултатите и проектът на гимназията е сред 73-те одобрени проекта от страната.
   В мобилността ще участват 10 учители от гимназията за период от две седмици в Гранада, Испания.
   Получените знания, придобитите компетенции и практически умения по време на мобилността ще повишат качеството на обучение, чрез прилагане на добрите европейски практики при провеждането на обучение по IV степен на професионална квалификация по професия “Ресторантьор”, специалност “Организация и управление в ресторантьорството”, за която училището е второто в страната, имащо това право, ще се подобрят информационните и чуждоезиковите им умения.
   На всеки участник ще бъде издаден сертификат Еuropass мобилност, а ръководството на училището ще признае участието в мобилността като форма на квалификация за учителите, което ще се отрази при кариерното им развитие.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В началото на 2009 г. училището кандидатства по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03  “Да направим училището привлекателно за младите хора” от ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Екип   изготви проект “Училище без звънец”  за клубна и извънкласна дейност.
Проектът включва 
150 ученици от 8 до 12-ти клас
които ще участват вклубовете по интереси:
                         - 
 „Съхрани българското”;
                         - 
 
„Кулинарно наследство”;
                         -  „Нетрадиционни форми на туризъм”; 
                         -   „Млад еколог
”;
                         -  “Изобразително изкуство”;
                         - “Театрално изкуство”;
                         - Дискусионен клуб “Спорт"

    

      Клубната дейност е замислена въз основата на партньорско сътрудничество между учениците с техните интереси и потребности за знания и умения и богатия житейски и професионален опит на ръководителите на клубовете и партньора по проекта – Туристическо дружество “Орлово гнездо
     Реализацията на проекта предвижда, чрез външно финансиране, да се създа
де траен интерес към историята,  изкуството, спорта, туризма, осмисляне на свободното време и др.
При изпълнение на проекта 
се цели:

       1. Да се стимулира творческото мислене и придобиване на умения за работа в екип;

       2. Да се изградят умения  за представяне при творчески изяви;

       3. Да се създаде позитивна атмосфера, екипност в работата и ползотворно сътрудничество.

       4. Да се направи обучението интересно и достъпно;

       5. Да се преодолеят социалните, етнически и културни различия междуучениците;

             6. Да се повиши мотивацията за участие в училищния живот и учене през целия живот.

 

Проектът е одобрен, да се захващаме бързо за работа!

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора