Извадка от Правилник за дейността  на ПГЛПТ за учебна 2023 / 2024 г.

Чл.40. (1) Редът и условията за постъпване в ПГЛПТ гр. Казанлък се определя в съответствие с чл.142 и чл.143 от ЗПУО, гл. IV, раздел II, III от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.41. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети.

(2)  За записване на ученика или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година същият при условията на чл.12 ал.2 от ЗПУО подава заявление до Директора на гимназията

(3)  Промяната на формата на обучение се извършва в срок до 14.09.

(4) Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

т.1 от дневна в самостоятелна или индивидуална форма на обучение;

т.2 от индивидуална по чл.36,ал.2,т.1 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование към дневна.

Чл.42. (1) отпада

Чл.43. (1) В индивидуална форма може да се обучават:

т.1 ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от ТЕЛК не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;

т.2 ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

т.3.  ученици със СОП по условията на чл.107, ал.4 от ЗПУО;

т.4 ученици с изявени дарби.

(2) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочни или годишни оценки определени от наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

(3)  Директорът на гимназията утвърждава индивидуален учебен план разработен по чл.35 на ЗПУО и Наредба №4 от 30.11.2015 за УП, който се разработва за учениците по чл.42, ал.1, т.3 от настоящия правилник в съответствие с ДОС за приобщаващото образование.

(4) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, който се утвърждава от Директора на гимназията.

(5) Учениците, които се обучават в индивидуална форма се записват в определен клас и паралелка.

(6) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по чл. 42, ал.1, т.1 от настоящия правилник, когато ученикът не може да посещава училището учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по чл.42, ал.1, т.3 – в център за подкрепа на личностното развитие.

(7) По преценка на РЦПППО и на лекуващия лекар, и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница организацията на обучението в индивидуални часове се определя от началника на РУО- Стара Загора, в съответствие с чл.36, ал.8, т.1,2,3 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

(8) За учениците по чл.42, ал.1, т. 2 и т.4 учебните часове от индивидуалния УП могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

(9) За учениците по чл.42, ал. 1, т.1 и 3 се осигурява текущо оценяване, а за тези по чл.40, ал.1, т.2 и 4 могат да се организират и изпитни сесии съгласно наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Чл.44. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от УУП.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

т.1 ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната ЕЛК, не могат да се обучават в дневна форма;

т.2 ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към РУО - Стара Загора;

            т.3 ученици с изявени дарби;

            т.4 лица, навършили 16 години.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден УУП.

(4) Заявлението за записването в самостоятелна форма на обучение  може да се подаде до 14.09, както и до 20дни преди изпитната сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на чл.44, ал.2, т.2 от настоящия правилник. Директорът издава заповед за промяната на формата на обучение.

(5) Изпитите по учебни предмети от УУП се организират в 2 редовни и 2 поправителни сесии, определени със заповед на Директора:

т.1 За учебната 2023/2024 година изпитните сесии са както следва:

 

СЕСИЯ

ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Първа редовна сесия

04.01.2024г. – 19.01.2024г.

Втора редовна сесия 

04.03.2024г. – 22.03.2024г.

Първа поправителна сесия за учениците от XII клас

01.04.2024г.  10.04.2024г.

Първа поправителна сесия за учениците от VIII,  IX, X и XI клас

01.07.2024г. – 12.07.2024г.

Втора поправителна сесия за учениците от XII клас

01.07.2024г. – 12.07.2024г.

Втора поправителна сесия за учениците от VIII, IX, X и XI клас

02.09.2024г. – 13.09.2024г.

 

т.2 Заявления за допускане на изпити се подават до директора на училището не по-късно от 10 дни преди началото на изпитната сесия.

т.3 Сроковете за подаване на заявления за явяване на изпити през учебната 2022/2023г., са следните:

 

СЕСИЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

Първа редовна сесия

18.12.2023г. – 22.12.2023г.

Втора редовна сесия  

19.02.2024г. – 23.02.2024г.

Първа поправителна сесия за учениците от XII  клас

18.03.2024г. – 22.03.2024г.

Първа поправителна сесия за учениците от VIII,  IX, X и XI клас

17.06.2024г. – 21.06.2024г.

Втора поправителна сесия за учениците от XII  клас

17.06.2024г. – 21.06.2024г.

Втора поправителна сесия за учениците от VIII,  IX, X и XI клас

19.08.2024г. – 23.08.2024г.

 

т.5 учениците получават, на посочения в заявлението за записване адрес, информация за разпределението на изпитите по сесии.

(6) Лицата по чл.44, ал.2, т.4 могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване, като полагат изпитите за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходен клас.

(7) За учениците по чл.44, ал.2, т.2 от настоящия правилник в съответствие с чл.112, ал.7 от ЗПУО експертната комисия към РУО, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.

(8) Учениците по чл.44, ал.2, т.2, които не постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие.

(9) Ученици, които не положат изпитите в обявените сесии повтарят класа, като се явяват на изпити само на учебните предмети, по които имат оценка Слаб 2 или не са се явили на поправителни изпити.