Денят беше неучебен за учениците, но учебен за учителите!
Всички учители от ПГЛПТ участваха в интерактивното обучение на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет.

Лисабонската програма на ЕС за учене през целия живот се онагледи с пример и през този ден.
Учителите, традиционно обучаващи, бяха в ролята на обучавани. Под ръководството на доц. д-р Ц. Каснакова от Тракийски университет те работиха върху поставени задачи, разделени на 4 екипа.

Обсъдени бяха педагогически практики на интерактивно обучение, а по-специално доц. Каснакова представи Валдорфската педагогика на Р. Щайнер, чиито основни принципи са възпитанието в и чрез любов, толерантност и дух на партньорство и обучението като вид творческа изява както на учители, така и на ученици, като акт на изкуство и красота.

Учителите се справиха много добре с поставените задачи, като представиха своето мнение като екип и в графичен вид чрез интересни постери.

От обучението отново се затвърди убеждението, че добри резултати в образованието и възпитанието на младите хора могат да се постигнат само чрез съвместната работа в екип на всички учители, ученици и, не на последно място, с активната помощ на родителите, а и на цялото общество. Че “интересно” може да е синоним  не само на “развлекателно”, но и на “успешно”, щом е намерена мъдрата мярка на нещата и на симбиозата между възпитание и образование.