През учебната 2019 / 20 20 год. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък стартира работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В проекта ще участват 27 ученици от 9  и 10 клас.