Успешно приключи проект BG05M20P001-2.015-0001 "Ученически практики - 2", Дейност 2 - Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчна фирми (УТФ) с участието на преподаватели и бизнес-партньори на ПГЛПТ.
От ученици от 11а и 12 а клас спец. „Икономика и мениджмънт“ бе регистрирана УТФ с ръководител и ментор Благовеста Ангелова - представител на бизнеса.
Възпитаниците на гимназията имаха възможност да регистрират фирма в Центъра на учебно-тренировъчните фирми /ЦУТФ/ към МОН с име "Делишъс" ООД и предмет на дейност: Производство и доставяне на храна по конкретен повод.
В продължение на 2 месеца учениците трупаха опит и знания с професионалисти в областта на икономиката и счетоводството, които със сигурност ще им бъдат много полезни в бъдеще.
По същата дейност 2 в училище бе регистрирана и УТФ "Сладки мечти ПГЛПТ" ООД. Тя е съставена от ученици от 10 а клас спец. "Електронна търговия". Техен ментор бе Корнелия Владева-преподавател в гимназията.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ .
Министерство на образованието и науката като бенефициент по този проект . Основната цел на проекта е да повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда. Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавни и общински професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.