Ученици от 10 б клас, професия "Екскурзовод" в ПГЛПТ - Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2, в "Музей на розата" и в Исторически музей "Искра" - гр. Казанлък.

Активното сътрудничество с работодателите помага на възпитаниците на гимназията да се адаптират към реалната работна среда.

Наставникът от фирмата-партньор подпомага младите хора при кариерното им ориентиране в съответствие с изискванията на променящия се пазар на труда.

https://www.facebook.com/upractiki