1.      Проектна разработка  „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“

My motherland – Kazanlak and its region

Участници в проектната разработка „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 9а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Валентина Калчева, преподавател по английски език..

Основната цел на проекта е да се събуди интерес у учениците от 9а клас към богатствата на Казанлъшкия регион – население, култура, наследство и традиции, правейки паралел с богатствата на света от раздела My motherland and the world  от учебника Legacy B1.1. Използвайки английския език те ще представят Казанлъшкия регион в изброените направления под формата на сайт.

 

2.      Проектна разработка  „Електричеството в нашия град“

Проектната разработка: „Електричеството в нашия град“ е включена в плана на дейностите  по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година и е предназначена  за ученици от IX б клас, специалност „Хотелиер“.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към видовете енергия, алтернативните източници на енергия, електричеството и нейното пестеливо използване. Да провокира и развие изследователска дейност, чрез проучване и събиране на информация, да се възпита енергиен гражданин, с екологично самосъзнание, живеещ в хармония с околната среда. Учениците ще се запознаят с историята на електричеството, видове енергия, производство и пестене на енергия в община Казанлък

 

3.       Проектна разработка "Guides in action" / Екскурзоводи в действие“/

Основната цел на проекта е да се запознаят учениците от 11 б клас с чуждоезиковия  аспект в професията на екскурзовода. За целта се предвиждат различни дейности в тази насока, свързани с по-доброто усвояване на тематичния лексикален запас в английския език. Тези дейности ще бъдат съобразени с темата на проекта и обвързани с родния край - Казанлъшката розова долина.

Важна част от иновациите ще бъде споделянето на опит от професионалисти в екскурзоводското обслужване - вдъхновяващите им история и предизвикателствата пред тях. Проектният метод също е широко застъпен тук - учениците ще бъдат разделени на работни екипи, всеки от които ще изпълнява конкретна задача в определен срок.

Предвижда се провеждане на класна стая на открито, която ще "потопи" бъдещите екскурзоводи в естествена им среда на работа. Ще бъдат организирани специален куиз на английски език, лексикон на екскурзовода, както и специална "кръгла" маса, на която ще се обсъдят тенденции и проблеми в екскурзоводското обслужване. Финалът на "Екскурзоводи в действие" предвижда провеждането на информационна кампания "Екскурзоводът в 21 век - "пътеводител" в действие ", която ще бъде насочена към развитието на професията на екскурзовода в световен мащаб и добрата чуждоезикова подготовка, като основен фактор за професионализъм в професията

.

4.      Проектна разработка „Казанлък- град на художници“

През учебната 2019/2020г. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бе включена в списъка на иновативните училища в България. Темата, по която училището работи като иновативно втора година е „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”
Една от предвидените целеви групи, които продължават работата си по проекта, са учениците от 1
1в клас с класен ръководител Диана Хаджиатанасова.

През учебната 2020/2021г. групата ще насочи дейността си към реализирането на проектна разработка „Казанлък- град на художници“.  Основните цели на тази разработка са свързани със запознаване на учениците с живота и творчеството на едни  от най- известните казанлъшки художници- Иван Милев, Дечко Узунов и Ненко Балкански; вникване в особеностите на тяхното творчество, провокиране и активиране на интереса на учениците към постиженията на съвременни казанлъшки творци.

За осъществяване целите и реализирането на тази част от проекта е изготвен график с дейности за изпълнение. С част от учениците, работили в 2 екипа през изминалата година ще се сформира трети екип като всеки от екипите работи по отделна тема, свързана с проучване и събиране на материали за живота и творчеството на всеки един от тримата известни български художници. Предвижда се посещение на къщите музеи на Дечко Узунов и Ненко Балкански, както и Стайновата къща, където се намират стенописите на Иван Милев.

Графикът на дейностите предвижда преди началото на проучвателската и събирателска дейност учениците да се запознаят с филми, посветени на художниците; да се проведат дискусии и да се обсъдят идеи, свързани с дейностите.

Като част от дейностите по реализирането на проектната разработка се предвижда да се изготви табло, посветено на казанлъшките художници, което да провокира интереса на всички ученици  от ПГЛПТ и да  подпомогне екипите от 11в клас в работата им по изготвяне на презентациите. 

Една от иновативните идеи в работата през първата година ще продължи реализирането си и през тази- проектна задача на тема „Моето интервю с …“. Освен презентацията, като краен продукт от проектната дейност и финализиране на работата през втората година се предвижда създаването на интерактивна игра  и провеждането на състезание на тема „Казанлък-град на художници“.

Краен срок за завършване и представяне на всички проектни задачи е м. юни.
           

 

5.      Проектна разработка  “Време е да се преброим“

Разработката е включена в плана на дейностите по проект: „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 г. Предназначена е за учениците от 10 а клас - специалност „Икономика и мениджмънт“. Ръководител на проектната разработка е Тома Башкехайов, преподавател по География и икономика.

 

С проектната разработка се цели бъдещите икономисти да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване. С активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще придобият умения и знания, които могат да им бъдат полезни както в училище така и в избраната от тях професия.

Проектната разработка “Време е да се преброим“, предвижда да се запознаят учениците с целите на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като за целта се проведе среща с представител на общинска преброителна комисия. 

При реализиране на проекта учениците ще се запознаят с преброителната карта от предходното Национално преброяване /2011г./. и ще разработят вариант на преброителна карта с която да проведат преброяване на населението и жилищния фонд на своите семейства. Събраните данни ще се обработят и анализират. Получените резултати ще бъдат представени във вид на презентация.

 

6.      Проектна разработка  „Финансите на моя град“

Проектната  разработка „Финансите на моят град“ е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година. Предназначена е за ученици от 12а клас, специалност Бизнес администрация“ . Ръководител на проекта е Иванка Джонджорова, преподавател по ПП.

Целта на проекта е учениците да натрупат знания и умения за паричните отношения, възникващи по повод набирането на финансови средства за местния бюджет и тяхното използване под формата на държавни разходи. Изучаването на  финансите е свързано с усвояването на знания и умения за управлението на паричните потоци на фирмата при набавянето на финансови ресурси и тяхното влагане в различни активи.

Учениците ще представят иновативни предложения, свързани с изразходване на средства за разрешаване на проблемите в град Казанлък. 

 

7.      Проектна разработка  „Светлина от храма“

Основната цел на проекта е да се събуди интерес в учениците от 10 клас в ПГЛПТ към историята на родния край. Да  ги  провокира към изследователска и творческа работа чрез проучване на  църковна архитектура, иконопис, духовен живот в Казанлъшкия край. Сформираните екипи ще изучават избрани от тях православни храмове както от Казанлък, така и от околните села. Като резултат от проучването трябва да се  създадат презентация /карта / пътеводител на православните храмове в Казанлъшкия край . Целият проект трябва да е съпроводен от заснемане на църкви и моменти от църковен живот в Казанлъшко. На финала ще се представи  изложба от снимки на Казанлъшки църкви и  презентация /пътеводител  „Светлина от храма- православни църкви в Казанлъшко“.

Ръководител: Катя Семерджиева

Участници: Ученици от 10 а клас

 

8.      Проектна разработка „Традиционни билки и подправки в казанлъшкия регион“

Целта на проектната идея е учениците да изготвят проект за създаване на градинки за отглеждане на зеленчукови култури и подправки и да го осъществят на практика. Готовата продукция ще бъде използвана в часовете по практическо обучение на учениците от професия „Ресторантьор“.

Чрез работата си проекта учениците ще придобият  умения за работа в екип, да планират работния процес, да съставят график на работните задачи, да разпознават компонентите на почвите и взаимовръзката между тях, да произвеждат биологична продукция и др.

Ръководител: Красимир Цоников

Участници: Ученици от 12 б клас.

 

9.      Проектна разработка „Традиционни билки и подправки в кулинарията на Казанлъшкия регион“

Участници в проектната разработка „Традиционни билки и подправки в кулинарията на казанлъшки регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 10в клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения “, с ръководител Мария Чочева.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към най- използваните билки и подправки в Казанлъшкия регион. Да провокира и развие изследователска дейност,  чрез проучване на произход, приложение в кулинарията и ползите за здравето на билките и подправките.

За целта учениците ще се запознаят с произхода и предназначението на билките и подправките, използвани в кулинарията на  Казанлъшкия регион, ще проучат рецепти на кулинарни изделия, при приготвянето на които се използват билки и подправки, отгледани в училищната градина.

 

10.  Учебна компания " Иновативна книжарница ПГЛПТ"

Участници в Учебна компания "Иновативна книжарница ПГЛПТ" по проект Иновативно училище са ученици от 11а клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, с ръководител инж.Наталия Добрева, преподавател по ПП.

Основната цел е да се изградят у учениците практически знания и компетентности, необходими за професионалната им реализация. Тези цели определят методи на обучение чрез изпълнение на практически задачи, запознаване с нормативни документи, наблюдение и описание на икономически дейности, попълване и изготвяне на документи, осъществяване на сделки, участие в изложения.

 

 

 

 

11.  Проектна разработка „Билките в родния край“

Разработката е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година. Предназначена е за ученици от IX б клас, специалност „Организация на хотелиерството“. Ръководител на проекта е Невена Кехайова, преподавател по Биология и ЗО и Химия и ООС.

            С проектната разработка се цели учениците да опознаят билките в родния край, каква е употребата им като лекарство и в козметиката,  да повишат знанията си за неживата и живата природа,  да изградят екологично образование и възпитание, използване на свободното  време за съприкосновение с природата, да изградят любознателност и любов към природата, да се създадат подходящи условия за активизиране на познавателната дейност   на учениците с екологическа насоченост.

Проектната разработка ““Билките в родния край” цели да покаже силата и вкуса на билките, да се възродят забравени рецепти за приготвяне на лекарства и козметика. По този начин учениците ще бъдат провокирани да общуват с природата и помежду си. Всеки ученик, участващ в проекта ще открие свой лек, ще опазва по-ефективно природата и ще живее в по-голяма хармония с нея.

При реализиране на проекта учениците ще бъдат разделяни на екипи, които ще трябва да проучат какви билки се срещат в околностите на град Казанлък. Участниците ще трябва да потърсят забравени рецепти с билки (за  лекарство и като козметичен продукт). Някои от екипите ще направят хербарии, а други албум , в който са събрани най-добрите рецепти. Предвидено е и посещение при билкар и в дрогерия.

 

12.  Проектна разработка  „Маслодайната роза в кулинарията на казанлъшкият край“

 Основна цел на проекта е осъществяването  на нови методически подходи и прилагане на проектния метод  в учебния процес, да се стимулират   познавателните интереси у учениците и чрез работата  по проекта да се даде  възможност на учениците за разгръщане на инициативността и въображението им, да се развиване на логическото им мислене, сръчност и общуване на  учениците чрез дейности. Провокиране на изследователски процес към поминъка на казанлъшкия край – розопроизводството и приложението в традиционната кухня на казанлъчани, на продуктите от маслодайна роза. Проектът ще се реализира  чрез възлагане на  ученици /от 9в,10 б класове/, които да проучат традиционни ястия и напитки, в състава на която присъстват продуктите от маслодайната роза .

Ръководител: инж. Нели Налбантова

Участници: Ученици от 9в кл. и 10б кл.