През учебната 2019/2020г. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм бе включена в списъка на иновативните училища в България. Темата, по която училището работи като иновативно втора година е „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”
Една от предвидените целеви групи, които продължават работата си по проекта, са учениците от 1
1в клас с класен ръководител Диана Хаджиатанасова.

През учебната 2020/2021г. групата ще насочи дейността си към реализирането на проектна разработка „Казанлък- град на художници“.  Основните цели на тази разработка са свързани със запознаване на учениците с живота и творчеството на едни  от най- известните казанлъшки художници- Иван Милев, Дечко Узунов и Ненко Балкански; вникване в особеностите на тяхното творчество, провокиране и активиране на интереса на учениците към постиженията на съвременни казанлъшки творци.

За осъществяване целите и реализирането на тази част от проекта е изготвен график с дейности за изпълнение. С част от учениците, работили в 2 екипа през изминалата година ще се сформира трети екип като всеки от екипите работи по отделна тема, свързана с проучване и събиране на материали за живота и творчеството на всеки един от тримата известни български художници. Предвижда се посещение на къщите музеи на Дечко Узунов и Ненко Балкански, както и Стайновата къща, където се намират стенописите на Иван Милев.

Графикът на дейностите предвижда преди началото на проучвателската и събирателска дейност учениците да се запознаят с филми, посветени на художниците; да се проведат дискусии и да се обсъдят идеи, свързани с дейностите.

Като част от дейностите по реализирането на проектната разработка се предвижда да се изготви табло, посветено на казанлъшките художници, което да провокира интереса на всички ученици  от ПГЛПТ и да  подпомогне екипите от 11в клас в работата им по изготвяне на презентациите. 

Една от иновативните идеи в работата през първата година ще продължи реализирането си и през тази- проектна задача на тема „Моето интервю с …“. Освен презентацията, като краен продукт от проектната дейност и финализиране на работата през втората година се предвижда създаването на интерактивна игра  и провеждането на състезание на тема „Казанлък-град на художници“.

Краен срок за завършване и представяне на всички проектни задачи е м. юни.

https://sites.google.com/view/chudomir-website-sdk-5418/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0