Печат

 Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък, реализира в периода от 01.09 до 08.09.2020г. в гр. Барселона, Испания -  проект на тема „Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” - съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

 

Резултатите от реализирания проект представи на заключителна среща в хотел "Палас" екипът, осъществил Мобилността в каталунската столица.  Чрез презентация присъстващите гости - колеги, граждани, журналисти и представители на бизнеса в Казанлък - се запознаха с реализираните професионални визити в различни образователни и социални институции, работещи по програми и проекти и прилагащи иновативни методи за работа с хора в неравностойно положение от всички възрасти.

 

Основната цел на проекта е проучване и заимстване на испанския опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности (СОП) и изградената подкрепяща среда - архитектурни и социално-битови условия, екипите от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

 

Придобития опит учителите и ръководството на ПГЛПТ ще използват за подпомагане на процеса за идентифициране на потребности и разработването на индивидуални образователни програми по професионална и общообразователна подготовка за учениците със СОП.

 

По думите на директора на ПГЛПТ, г-н Антони Илиев, това е поредният успешен проект в чужбина, реализиран от гимназията, който ще спомогне за повишаване на качеството на предлаганото професионално образование чрез повишаване на компетенциите на учителите за работа с деца със СОП.

 

Участниците в мобилността споделиха своите впечатления както от работните срещи, така и от запознаването с културно-историческите забележителности на Барселона и отговори на въпросите, вълнуващи гостите на заключителната среща.

 

Официално бяха връчени и Европас сертификати на участниците в проекта.

 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм започна работа и по поредния си спечелен проект по програма Еразъм+, който предстои да бъде реализиран през 2021 г.  В проекта ще бъдат включени ученици и учители от училището, а  планираните мобилностите ще се проведат в столицата на Португалия – гр. Лисабон.

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.