Работата по европейски проекти се превърна в традиция за Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Това е една от най-привлекателните възможности за възпитаниците на училището да разширят своя поглед към света. През учебната 2021/2022 година ПГЛПТ спечели и предстои да реализира проект на тема „Съвременни тенденции и технологии в производството на диетични храни и болнично хранене“, който предвижда своята двуседмична практика в гр. Сегед, Унгария да проведат 15  ученици от професия "Ресторантьор. Проектът е насочен към развитието на професионалните и личностните умения на участниците и тяхното успешно кариерно развитие.

В продължение на 2 седмици, от 27 юни до 11 юли учениците ще имат възможност да проведат своята учебна практика в реална работна среда - в заведения за хранене и кетъринг- и да придобият нови знания и умения по професията, по която се обучават в ПГЛПТ. Основната цел на проекта е повишаване качеството на професионалната подготовка на учениците, търсене на професионални решения, съответстващи на реалностите, пред които туристическия и ресторантьорския бранш са изправени през последните две години; насърчаване на възможностите за лична изява на учениците; разширяване мрежата от местни и международни партньори, потенциални работодатели на възпитаниците на училището. Участието в проекта ще спомогне да се доразвият социалните умения на учениците за успешна адаптация в чужда среда, за междуличностна комуникация, разбиране, толерантност; ще обогати знанията им за  историческото наследство и културните постижения на Унгария.

В рамките на практиката им  учениците ще бъдат обучавани от квалифицирани наставници, което ще обогати опита им и доразвие трудовите им навици. Групата от ученици ще бъде придружавана от двама учители, които ще осъществяват подкрепа на участниците, ще следят за изпълнението на работната програма и ще поддържат постоянен контакт с българския екип и партньора.

Партньор на ПГЛПТ в проекта е организация “INNOVAFORM NONPROFIT Ltd.”, гр. Сегед.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.