Програма „Еразъм+”, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)

ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA112-VET-000020357

Съвременни тенденции и технологии в производството на диетични храни и болнично хранене

 

 

Партньорска организация:

Практиката ще бъде организирана от унгарската компания "Артемис", в която работят експерти с дългогодишен опит в администрирането на проекти и организацията на учебни мобилности. Дейностите ще бъдат домакинствани от ресторанти и кетъринг компании, специализирани в диетичната и безглутеновата кухня, както и в кетъринг компания, развила бизнес стратегия в обслужването на здравни заведения.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Актуализиране на учебните програми с примери и технологии, илюстриращи тенденциите в приготвянето на здравословна храна и храна за болнични заведения;

Насърчаване мотивацията за учене и развиването на предприемаческото мислене на учениците;

Насърчаване професионалното развитие и усъвършенстване на преподавателския състав;

Разширяване партньорската мрежа на училището на местно и международно ниво.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Подготвителен етап

м. III 2022г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък – подбор на участниците, запознаване  с целите и дейностите по проекта, работната програма, сключване на договори.

м. IV – V 2022г.  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък - провеждане на предварителна подготовка на участниците - обучениe за запознаване с географските особености, историята и забележителностите на Будапеща, Унгария, запознаване с работните места, изискванията на работодателските организации и инструктаж за безопасност по време на мобилността.

Провеждане на мобилност:

месец VI-VII. 2022г. -  Провеждане на двуседмична практика в гр. Будапеща, Унгария

РЪКОВОДИТЕЛИ:

Петя Гайтанджиева, Невена Кехайова

Oтчитане и разпространение на резултатите от проекта:

месец VII-IX.2022г. -  отразяване на мобилността в сайта на училището, организиране на работни срещи, кръгла маса, открити уроци, презентации за представяне на резултатите от проекта. Отразяване в местни електронни медии.

СЪЩИНСКИ ЕТАП - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В УНГАРИЯ:

Двуседмична практика на реални работни места по работна програма, включваща: запознаване с отделните звена от ресторанта, изучаване ролята на всеки член на кухненския персонал, - изпълнение на задачи, свързани със заготовка на продукти и подправки – работа, самостоятелно или в екип, за експериментално приготвяне на ястия от новото меню на ресторанта - в това число, ястия от природни и биопродукти - изучаване на техники за красиво оформяне на блюдата преди сервиране - изучаване и ползване на специализирана терминология на английски език - правила за безопасност /в т.ч. и съобразно мерките за превенция на вируса Ковид-19/.

Проведена практика в реална бизнес среда в Будапеща, Унгария, ще бъде сертифициран с Europass мобилност.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ

Право на участие в проекта имат ученици на ПГЛПТ, които:

Ø  през учебната 2021/2022 година  се обучават в 10. и 11. клас

Ø  имат общ среден успех от предходната учебна година  не по-нисък от  Добър 4.00;

Ø  имат успех по Английски език от предходната година не по-нисък от Добър 4.00;

Ø  имат среден успех по предметите от професионална подготовка за I учебен срок на 2021/2022г. не по-нисък от Мн.добър 5.00;

Ø  са положили успешно  тест по Английски език за покриване на ниво А2 според европейската езикова рамка и тест по професионална подготовка.

 

НЕОБХОДИМ  КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.       Заявление за участие по образец;

2.       Мотивационно писмо;

3.       Справка (по образец), подписана от класния ръководител, за успеха на ученика от предходната година с посочени годишна оценка по английски език, както и средната оценка от изучаваните учебни предмети по професионална подготовка за I-ви учебен срок на 2021/2022г.;

4.       Декларация от класния ръководител за поведението на кандидата в училище – отношение към учебния процес, отсъствия от часове, наложени наказания;

5.       Декларация за информирано съгласие от родител;

6.       Заявления за явяване на тест по Английски език и тест по Професионална подготовка.

 

 

Важно!!!

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТИ:

 

15.III.2022г. в канцеларията на училището.

 

ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ 

Първи етап -  Класиране по документи – 18.III.2022г.

Втори етап – Провеждане на тестове:

Английски език – м. март 2022г.

Професионална подготовка – м. март 2022г.

Трети етап – Провеждане на интервю – м. март 2022г.

 

Критерии за подбор на участниците

Макс. брой точки

1.

Общ среден успех от учебната 2020/2021 година

12 точки

2.

Успех по Английски език  от учебната 2020/2021 година

6 точки

3.

Успех по професионална подготовка  за I учебен срок на учебната 2021/2022г

6 точки

4.

Резултат от положен тест по английски език за покриване на ниво A2 според европейската езикова рамка

12 точки

5.

Резултат от положен тест по професионална подготовка

6 точки

6.

Мотивация за участие в проекта

6 точки

7.

Участие в училищни мероприятия

6 точки

8.

Инициативност и отговорност  (Оценката се поставя на база справката от класния ръководител – по т.4 от комплекта документи за кандидатстване)

6 точки

 

Максимален брой точки

60 точки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончателно класиране и обявяване на резултатите31. март 2022г. на информационното табло и в сайта на училището.

За участие в мобилността ще бъдат определени 15 ученици и 5 резерви. Резервите ще заместят титуляр в случай на отпадането му.

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност  от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.