Дати за провеждане на ДЗИ 

Сесия май–юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –18 май 2022г., начало 08,30 ч.

•Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията)–20 май 2022г., начало 08,30 ч.

•Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика –в периода 26 май –3 юни 2022г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 –2022 година)

 

Сесия август–септември

•Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

•Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) –26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

•Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на  ученика –в периода 29 август–2 септември 2022 г.

(на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021–2022 година)

 

 

  

 

Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването

на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 01.03.2021г. – 19.03.2021г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2021г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2021г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2021г. – 06.06.2021г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 07.06.2021г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 01.07.2021г. – 16.07.2021г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 23.08.2021г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  23.08.2021г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2018

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2021г. – 07.09.2021г.

 6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2021г.

Уведомяваме Ви, че при провеждане на Държавните зрелостни изпити, имат право да присъстват като наблюдатели до трима Ваши представители - родители на учениците от Х и ХІ клас.

 I-ри ДЗИ по БЕЛ:  28 август 2018г.

II-ри ДЗИ:  29 август 2018г.

Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

 

Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Заявление за присъствие като наблюдатели на ДЗИ през сесия август - септември на учебната 2017 / 2018 г. се приемат до 06.08.2018 г. в канцеларията на училището.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на  провеждане на държавния зрелостен изпит.

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (nrdb_3_2004_org_DZI.pdf)Наредба №3 за ДЗИ[от 2004г. с изм. и доп. от 2015/2016 уч.г.]