ПГЛПТ е едно от трите училища в страната придобило „Харта” за мобилност в областта на професионалното образование и обучение(ПОО). Това обявиха от екипът на Центъра за развитие на човешките ресурси. Другите две училища, които ще работят с Хартата тази година са Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов", град Плевен и Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив.

   Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на ПОО, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране не е просто допълване на обучението в друга държава по програмата „Еразъм +“ чрез включване на висококачествени дейности, свързани с мобилността, в учебните програми. То включва и развиване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.

   Получената акредитация от ПГЛПТ, даваща право гимназията да кандидатства с проектни предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, е одобрена със следните параметри: Валидност: 2017г.-2020г. ; Тип акредитация: Изпращаща организация -2017г.-2020г. Придобиването на Хартата за мобилността в областта на ПОО ще предостави на ПГЛПТ възможността да кандидатстват по опростен начин по Ключова дейност 1 „Мобилност на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение“ от 2017 г. Целта ѝ е също да се подкрепи изграждането на капацитет на изпращащите организации, за да организират качествена мобилност за обучаващите се и за персонала, като същевременно се възнаграждава и допълнително се насърчава развитието на качеството на мобилността. В средата на периода на валидност на хартата и в края на последния договор за мобилност от титулярите на Хартата за мобилността в областта на ПОО ще се изиска да докладват относно развитието на европейската стратегия за интернационализиране и относно въздействието на хартата.