Проект № 2015-1-BG01-КА102-013794 по програма Еразъм+

КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 03.04 до 10.04.2016г.  в Италия, гр. Римини - „Перлата на италианското адриатическо крайбрежие“ проект на тема „Училище и бизнес – ръка за ръка“. Резултатите от реализирания проект представи в конферентната зала на хотел „Палас“ Рени Червенкова – директор на гимназията. Чрез презентация присъстващите ученици, учители, граждани, журналисти се запознаха с реализираните 5 професионални визити – посещения в 3 и 4 звездни хотели от веригата „Чекарини“, туристическа агенция и професионалните училища по туризъм „Марко Поло“ и „Сигисмондо Малатеста“.

   

Основната цел на проекта е изучаване на опита на Италия в обучението на ученици по туризъм, организацията на провеждане на учебни практики и сътрудничеството между училище и бизнес. Придобития по проекта опит, учителите и ръководството на ПГЛПТ ще използват за подобряване на учебните планове и програми по професионална подготовка, както и при организацията на дуалното обучение по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ през учебната 2017/2018г. Проектът ще способства за утвърждаването на ПГЛПТ сред образователните институции в област Стара Загора, като съвеременно и модерно училище, за повишаване конкурентноспособността на възпитаниците на училището и разширяване на сътрудничеството на гимназията с представители на туристическия бизнес в областта. 

Гимназията спечели поредния си проект по програма Еразъм+, който предстои да се реализира през месец март – април 2017 г. В него ще бъдат включени ученици от 11 клас обучавани по специалностите „Екскурзоводско обслужване“ и „Икономика и мениджмънт“, които чрез двуседмична практика в град Портсмут, Англия ще повишат професионалните си умения и компетентности в реална мултикултурна среда.

 

 

 Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

 

 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализира мобилност в Италия по проект №2015-1- ВG01- КА102-013794  “Училище и бизнес  – ръка за ръка”, дейност KД 1  по програма Еразъм +. В периода от 3 до 10 април девет учители, водени от директора на гимназията инж.Рени Червенкова, посетиха град Римини – „Перлата на италианското адриатическо крайбрежие“. Партньор на училището от италианска страна бе  SISTEMA TURISMO S.R.L. Целта на проекта бе да се почерпи опита на Италия за работата на професионалните училища в сътрудничество с бизнеса за осъществяване на качествена професионална подготовка на учениците в сферата на туризма и провеждане на ученически практики на реални работни места. Участниците в мобилността успяха да сравнят двете образователни системи –италианската и българската-по отношение на ролята и мястото на бизнеса в професионалната подготовка на учениците, както и в разработването на учебни програми и изготвянето на Училищни учебни планове, по специалности, по които гимназията осъществява обучение. Програмата на мобилността включваше 5 професионални визити: хотели „Kursaal” и “Rosa Bianca” , училище ITT Марко Поло и Института за професионални хотелиери „Малатеста“ и туристическа агенция I Viaggi di Bianco e Blu Cooperativa и две културни посещения в Римини и в град-държавата Сан Марино.

Двата хотела, които преподавателите разгледаха, бяха от популярната местна верига „Чекарини“, която осъществява ученически практики на ученици в различните направления на хотелиерството и ресторантьорството. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с новите тенденции в туризма. В туристическата агенция домакините ни запознаха с начините за комуникация с образователните институции, както и с подбора на ученици, които са на стаж в агенцията. 

Изключително полезни бяха срещите в двете професионални училища по туризъм в Римини, които са със същата професионална насоченост като казанлъшката гимназия. Разгледана бе материалната база на гимназиите, както и иновативните технологии, с които работят в италианските училища. Посетени бяха часове по математика и професионална подготовка, в които членовете на екипа успяха да се запознаят с начина на обучение на учениците и работата на техните преподаватели. Особен интерес предизвикаха учебната кухня, залата за кетъринг, учебния ресторант, интерактивния кабинет и лабораторията по туризъм.

Участниците в мобилността имаха възможност да посетят културните забележителности в Римини, сред които „Храмът на Малатеста“, Арката на Август, Мостът на Тиберий, Площад „Кавур“ с паметника на папа Павел V.  В културната програма бе включено и посещение на Сан Марино – най-древната страна в Европа. Бяха посетени църквата „Сан Франческо“, Площада на свободата, катедралата „Сан Марино“ и др.

  

В последния ден на мобилността бе проведена и заключителната среща в офиса на Sistema Turismo s.r.l, Римини, където преподавателите получиха сертификати EUROPASS Mobility за участието си в мобилността. 

Реализираният от ПГЛПТ проект, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, има изключително значение за обогатяване на педагогическите компетенции, усъвършенстване на професионалното, личностно израстване и кариерно развитие на учителите, чрез учене през целия живот, за обогатяване на познанията за историята и културата на Италия, за подобряване на чуждоезиковата комуникация и работата в екип в непозната среда.

 

 

В резултат на мобилността ще се усъвършенстват контактите на гимназията с бизнес партньорите, ще се подобри мениджмънта на училищните учебни планове и учебни програми, ще се подобри качеството на предлаганите туристически продукти с цел увеличаване на туристопотока в Община Казанлък за издигане на международния авторитет на България като желана туристическа дестинация.

В перспектива резултатите от проекта ще се използват от ръководството на училището за провеждане на дуално обучение по професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. 

 

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

 

 

 

Девет преподавали от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, водени от директора  инж.Рени Червенкова посетиха град Римини, Италия по проект №2015-1- ВG01- КА102-013794  “Училище и бизнес  – ръка за ръка”, дейност КД1  по програма Еразъм+.

В периода 3-10 април 2016 години екипът на проекта се запозна с работата на хотели, училища и агенции в сферата на туризма. Партньор на ПГЛПТ бе Sistema Turismo s.r.l., град Римини.

Целта на проекта е да се почерпи опит от Италия за работата на професионалните училища в сътрудничество с бизнеса и за осъществяване на качествена професионална подготовка в сферата на туризма.

 

  

Програмата включваше 5 професионални визити: хотели „Kursaal” и “Rosabianca” , училищата ITT „Марко Поло“ и Института за професионални хотелиери „Малатеста“ и туристическа агенция I Viaggi di Bianco e Blu Cooperativa, както и културни визити в Римини и град-държавата Сан Марино.

 

 

 

Вълнуващата седмица завърши със заключителна среща, на коята бяха връчени Европас мобилност сертификати за участие в мобилността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

   

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.

                                                                              

На 15.02.2016г. се състоя поредната сбирка на участниците по проект № 2015-1-BG01-КА102-013794 по програма Еразъм +, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, на тема „Училище и бизнес – ръка за ръка“. Целта бе установяване на степента на реализиране на дейностите, заложени в проекта и работата на екипа, назначена със заповед № 4  /06.11.2015г.

До момента на изготвяне на протокола екипът за работа по проекта е реализирал следните дейности:

-Открита валутна сметка по проекта на училището.

-Подписан договор с НА.

-Преведена сума равна на 80% от стойността на проекта за реализиране на дейностите по проекта.

-Издадена заповед № 3 / 21.10.2015 год. уведомяване на учителите за участие в проекта и определяне на комисия за подбор.

-Издадена заповед № 4 / 06.11.2015 г. за сформиране на екипа за управление на проекта.

-Издадена заповед № 6 / 23.11.2015 г. за определяне на комисия за избор на застрахователна компания за застраховане на бенефициентите, изпратени писма до застрахователни компании, получени оферти. Определена „Дженерали Животозастраховане” АД и сключен договор.                                                                                                                                                                      

-Издадена заповед № 7 / 09.12.2015 г. за избор на фирма за изработване на информационно табло, изпратени писма до фирми. Получени оферти от три фирми. Избрана фирма „Лукс Принт“ ЕООД. Сключен договор с фирма „Лукс-принт” ЕООД , изработено информационно табло, поставено на видно място на сградата на училището.

-Разработен е план за разпространение и популяризиране на резултатите от проекта.

-Закупени са самолетни билети за пътуване до Италия и обратно.

-Изпратено е писмо и получена оферта от ЕТ „Антония Славова“ за осигуряване на транспорт от гр. Казанлък до гр. София и обратно на 03.04.2016 г. и 10.04.2016 г.

-Написан материал за същността на проекта „Училище и бизнес ръка за ръка”, поместен в сайта на училището.

 

Всички предвидени по график дейности до този момент са изпълнение от екипа за работа по  проекта.

 

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТНационалната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.