В началото на април 15 ученици от ПГЛПТ от специалност "Електронна търговия" (10. и 11. клас) проведоха производствена практика в Лисабон - столицата на Португалия. Те реализираха двуседмична мобилност по програма „Еразъм+“ по проект "Онлайн предприемачество - професия на бъдещето". Придружаващи учители бяха Корнелия Владева - преподавател по предприемачество и икономика, и Валентина Калчева - преподавател по английски език. Учениците работиха с ментори от компанията за дигитален маркетинг „Sica creative“. През двете работни седмици възпитаниците на ПГЛПТ се учиха как да промотират известни брандове, да изграждат интернет страници, да създават интерактивен дизайн и развиваха своите презентационни умения. Част от мобилността включваше уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където се запознаха с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

Културната програма на учениците по традиция бе изключително богата. Те успяха да се докоснат до голяма част от забележителностите на красивия Лисабон и до архитектурните шедьоври на Синтра.

Партньорска организация на ПГЛПТ и в този проект е Асоциация EURIETA, базирана в столицата Лисабон.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

Участниците в проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“ по програма „Еразъм+“ стартираха практиката си в гр. Лисабон, Португалия.

Първите работни срещи вече са факт. Учениците се срещнаха със своите ментори от компанията за дигитален маркетинг Sica creative, които ги запознаха  с темата: „Дигитален маркетинг“ и им представиха платформите, с които предстои да работят по време на практиката си.  През двете работни седмици учениците ще се учат как да промотират известни брандове и да изграждат интернет страници посредством Wordpress; ще създават интерактивен дизайн с Canva и ще развиват своите презентационни умения. Предстоят  уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където ще се запознаят с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

            Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изпрати 15 свои възпитаници на двуседмична практика в столицата на Португалия– Лисабон. Учениците от 10. и 11. клас, специалност „Електронна търговия”, ще повишат професионалните си умения и компетентности като част от проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“. Ръководители на групата са Валентина Калчева – преподавател по чужди езици, и Корнелия Владева - преподавател по професионална подготовка.

            Учениците и техните преподаватели се отправиха към Португалия с мотивация за отлично представяне и откриване на нови предизвикателства. Партньор на ПГЛПТ е базираната в Лисабон организация "Еurieta".

Основната цел на този проект е придобиване на професионален опит за работа в португалски компании в сферата на приложната информатика и електронната търговия. Учениците ще имат възможност да се запознаят със спецификата на законодателството, свързано с електронна търговия в европейски контекст, ще правят онлайн маркетингови проучвания, ще разработват проекти, свързани с електронната търговия.

Освен професионалните занимания, в програмата на проекта са предвидени културно-опознавателни визити, по време на които участниците ще имат възможност да се запознаят и посетят някои от най- известните забележителности в Лисабон.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

            Приключи подборът за участие в мобилност по програма "Еразъм+", проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“. Тридесет ученици от 10. и 11. клас, специалност „Електронна търговия“, подадоха своите документи за участие. Надпреварата бе оспорвана, а кандидатите трябваше да издържат успешно изпити по английски език и по професионална подготовка, след което пред взискателна комисия да докажат своята мотивация за участие в мобилността. 
В края на м. март в гр. Лисабон, Португалия своята практика в сферата на приложната информатика и електронната търговия  ще реализират 15 ученици от ПГЛПТ.

Честито на класираните!

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

 

Програма „Еразъм+”, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)

 

ПРОЕКТ №2022 – 1 - BG01 -KA122-  VET- 000074467

„ОНЛАЙН ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ПРОФЕСИЯ НА БЪДЕЩЕТО“

Партньорска организация:  Associação Eurieta -Lisboa

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Постигане на по-високо качество на професионална подготовка на учениците чрез практика в португалски компании в сферата на  приложната информатика и електронната търговия с цел успешна бъдеща реализация на българския и европейския пазар на труда.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Подготвителен етап: 

м. I. 2023г. в ПГЛПТ, гр. Казанлък – запознаване на участниците с работната програма, сключване на договори, разработване на презентационен материал.

м. I - II 2023г. в ПГЛПТ, гр. Казанлък - провеждане на предварителна подготовка на участниците - обучениe за запознаване с географските особености културните и исторически забележителности на Лисабон;

 

Същински етап: 

26. III – 09. IV. 2023г. -  Провеждане на двуседмична практика в гр. Лисабон

РЪКОВОДИТЕЛИ: Валентина Калчева, Корнелия Владева

 

Oтчитане и разпространение на резултатите от проекта:

месец IV-VI.2023г. -  регулярни публикации за реализирането на мобилността в сайта на училището, организиране на работни срещи, кръгла маса, открити уроци, презентации за представяне на резултатите от проекта. Отразяване в местни електронни медии.

 

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

I. Предварителна подготовка на участниците – ще се реализира в периода  I-II 2023 г. от учители на ПГЛПТ.

Ø  Културна подготовка -  8 часа

Учениците ще се запознаят с географските особености, историята и културното наследство на Португалия и гр. Лисабон.

Ø  Специална подготовка – 4 часа

Учениците ще се запознаят с работната програма; ще имат допълнителни консултации по специалните предмети; ще преминат през инструктаж за правилата и нормите на поведение по време на двуседмичния им престой и задълженията им при работа в реална работна среда.

 

II. Практическо обучение в Португалия:

Две седмици обучение и практика на реални работни места по работна програма.

Място на провеждане –компании, базирали бизнес дейностите си онлайн.

Период на провеждане: 26. III – 09. IV. 2023г. 

Обучението  ще се зачита за проведена производствена практика, която е част от учебния план на учениците в 10 и 11. клас.

        След края на практическото обучение участниците ще получат Europass сертификат  за проведена производствена практика в реална бизнес среда.

Сертификат  Europass мобилност  е стандартен документ, който се използва в цяла Европа, за да се удостоверят умения и компетенции, придобити от дадено лице по време на пребиваване в друга европейска държава.                   

                                                                                                                                                

 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ

Право на участие в проекта имат ученици на ПГЛПТ, които:

ü  през учебната 2022/2023 година  се обучават в 10. или 11. клас в специалността «Електронна търговия»

ü  имат общ среден успех от предходната учебна година  не по-нисък от  Добър (4.00);

ü  имат успех по Английски език от предходната година не по-нисък от Добър (4.00);

ü  имат среден успех по предметите от професионална подготовка за предходната година не по-нисък от  Добър (4.00);

ü  са положили успешно  тест по Английски език за покриване на ниво А2 според европейската езикова рамка и тест по професионална подготовка.

 

 

НЕОБХОДИМ  КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.       Заявление за участие по образец;

2.       Мотивационно писмо;

3.       Справка (по образец), подписана от класния ръководител, за успеха на ученика от предходната година с посочени годишна оценка по английски език, както и средната оценка от изучаваните учебни предмети по професионална подготовка за  2021/2022г.;

4.       Декларация от класния ръководител за поведението на кандидата в училище – отношение към учебния процес, отсъствия от часове, наложени наказания;

5.       Декларация за информирано съгласие от родител;

6.       Заявления за явяване на тест по Английски език и тест по Професионална подготовка.

Важно!!!

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

09.XII.2022г.  в канцеларията на училището

ПОДБОРЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ  ще бъде извършен в три етапа:

Първи етап -  Класиране по документи – 9.XII.2022г.

Втори етап – Провеждане на тестове:

- Английски език – 12.XII.2022г.

- Професионална подготовка – 14.XII.2022г.

Трети етап – Провеждане на интервю – 16.XII.2022г.

Окончателно класиране и обявяване на резултатите – 19. XII 2022г.

на информационното табло в училището.

Критерии за подбор на участниците

Макс. брой точки

1.

Общ среден успех от учебната 2021/2022 година

12 точки

2.

Успех по Английски език  от учебната 2021/2022 година

6 точки

3.

Успех по професионална подготовка  учебната 2021/2022г

6 точки

4.

Резултат от положен тест по английски език за покриване на ниво A2 според европейската езикова рамка

12 точки

5.

Резултат от положен тест по професионална подготовка

6 точки

6.

Мотивация за участие в проекта

6 точки

7.

Участие в училищни мероприятия

6 точки

8.

Инициативност и отговорност  (Оценката се поставя на база характеристика от класния ръководител – по т.4 от комплекта документи за кандидатстване)

6 точки

 

Максимален брой точки

60 точки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За участие в мобилността ще бъдат определени 15 ученици и 4 резерви. Резервите ще заместят титуляр в случай на отпадането му.

 

 

Всички разходи по реализирането на мобилността – пътуване, обучение, престой, застраховка – се поемат от проекта.

 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност  от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.