На основание Решение № 469 на МС от 7 юли 2023 г. (публ. 14.07.2023 г.) за приемане  Списък на иновативните училища за учебната 2023/2024 година, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  получи статут на иновативно училище.

Име на иновацията: „Взаимодействието между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионално израстване на учениците“

Продължителност на иновацията: четири  години

Целта на иновацията е да се даде възможност на учениците да направят връзката между училището и реалния живот. Чрез осъществяването на връзката между институции, бизнес и училище ще се развият важни умения, които осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния млад човек.  Чрез участието си в иновативния процес учениците  ще имат възможност да изучат и съпреживеят  в извънучилищна среда част от учебното съдържание. Целта на иновацията е да насърчи интелектуалното, емоционалното, социалното, културното, личностно и професионално развитие на младите хора. Това ще се отрази на повишаване качеството на образователния процес.