Успешна учебна практика в Кипър проведоха ученици от ПГЛПТ

   За втора поредна година ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм проведоха производствена си практика в Република Кипър. От 14 юли до 4 август 2014г. те имаха възможността да практикуват в комплекс „Свети Георги”, град Пафос. През миналата година гимназията беше одобрена като бенефициент и реализира проект “МОДЕРНИ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА”, по програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Леонардо да Винчи”, Дейност “Мобилност”, Първоначално професионално обучение  (IVT). Партньор на гимназията от кипърска страна е Асоциация „Knowledgegate”.Участници в практиката бяха 13 ученици от специалност “Кетъринг” и 2 от специалност“Производство на кулинарни изделия и напитки”, с придружаващи учители – Милена Карастоянова – старши учител по професионална подготовка и Йорданка Неделчева – старши учител по английски език. Учебната практика се проведе в четиризвездния  хотелски комплекс “Свети Георги” в гр. Пафос, Република Кипър. На финала на проекта бе проведена заключителна среща. На срещата бяха отчетени резултатите и бе направен анализ  на изпълнението му. „Проектът е на стойност 37 320 евро, като целта му бе повишаване качеството на  професионалната подготовка на учениците, обучавани в професионалната гимназия в сферата на туризма. Придобитите компетенции в практическото обучение в Република Кипър бяха признати със Сертификат Европас Мобилност и Референция от Генералния мениджър на хотел “Свети Георги”. Мястото, където бяха настанени учениците обслужва около 500 души, туристи от Западна Европа и Русия, което предполага едно много добро владеене на професионални компетенции в сферата на обслужването и добра комуникация на английски език. Мениждърите на комплекса запознаха учениците с основните им задължения и норми за добро поведение и обслужване. На практикантите бяха определени индивидуални работни места, персонални наставници и раздаден график за работа.

        

 

Родителска среща и сертификати за учениците, заминаващи на Кипър

по проект № 2013 - 1- BG1- LEO01- 08884

 „Модерни практики в развитието на туризма”

       На 09.06.2014 г., в 17:00 ч., в ПГЛПТ се състоя среща на родители и ученици с директора на училището и екипа преподаватели, ангажирани по проект „Модерни практики в развитието на туризма”по Секторна програма «Леонардо да Винчи» - провеждане на учебна практика на 15 ученици в хотелски комплекс «Св. Георги» в Пафос, Р Кипър. Учениците ще  практикуват професия стажант – сервитьори, стажант – бармани и помощник – готвачи – със седмична натовареност 30 работни часа.Поводът за срещата бе тържественото връчване на сертификати по английски език за постигнато ниво според Общата Европейска езикова рамка (CEF), резултат от преминатия 100-часов курс по езикова подготовка, с преподавател г-жа Ал. Александрова, на групата ученици, участващи в проекта (15 + 4 резерви).По време на курса и на последвалия изпит учениците се представиха отлично, затова те се чувстват удовлетворени от резултатите и придобития ценен сертификат, важащ във всички страни в Европа. 

         Директорът на училището поздрави всички ученици и техните родители с отличното представяне.  Г-жа Червенкова даде също подробна и точна информация за изискванията относно работното облекло, застраховките, Европейските здравни карти, самото пътуване и др. Отговори също и на запитванията на родители и ученици относно условията за провеждане на учебната практика от 14.07.2013 г. до 04.08.2014 г.Педагогическата подготовка по проекта продължава и с нея ще приключи цялостното предварително обучение на учениците в рамките общо на 120 часа.

 

 

 

Стратегическа цел за 2013 год. на Националната стратегия за учене през целия живот е „Създаване на условия всеки гражданин в Р.България да развива личностните си и професионалните си знания, умения и компетентности за подобряване на собственото си благосъстояние и на конкурентноспособността на националната икономика чрез:

-          повишаване на адаптивността на всеки човек към икономическите и социални промени;

-          насърчаване на всички  форми на учене през целия живот за професионално и личностно развитие.

Основен акцент в спечеленият от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” на тема „Модерни практики в развитието на туризма” е организиране и провеждане на триседмична практика в реална работна среда на 15 ученици от 11 клас, обучавани по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Кетъринг” в курортния комплекс „Св.Георги” в гр. Пафос, Р Кипър в периода от 14.07.2014г. до 04.08.2014 год.

Досегашната ни практика и наблюдения показват, че трайният интерес за кариерно развитие на хората се формира именно в тази възраст.

Това мотивира ръководството на училището да разработи съвместно с Асоциация Кnowledgegate, Р Кипър настоящия проект. Асоциацията е създала, поддържа и непрекъснато развива мрежа от контакти с образователни институции и фирми за осъществяване на стажантски програми и обмени.

Кипър е изключително подходящо място за провеждане на обучение – утвърдена туристическа дестинация с добри традиции в обслужването. Учениците ще  практикуват професията като стажант – сервитьори, стажант – бармани и помощник – готвачи – със седмична натовареност 30 работни часа.

За участие в учебните практики бе извършен подбор на 19 ученици, които от 05.02.2014г. започнаха 100 часов курс по езикова подготовка, 10 часа обучение по педагогическа подготовка и 10 часа културна подготовка за запознаване с  географските особености, историята, бита и културата на Р Кипър. Обучението на учениците ще се проведе в периода от м.ІІ до м. VІ.2014 год. от преподаватели на гимназията.

Реализирането на проекта „Модерни практики в развитието на туризма” е

конкретна стъпка за постигане на привлекателност, ефективност и  модерност на професионалното образование и обучение чрез:

-          постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и подготовката на кадрите, завършващи професионално образование;

-          създаване на възможност за повишаване на качеството на обучение и адаптивност на младите хора да започнат своята първа работа;

-          развитие на личностните и професионални знания, умения и качества в конкурентна мултикултурна среда;

-          осъществяване на практически ориентирано обучение в партньорство с представители на бизнеса;

-          развитие на европейски партньорства и въвеждане на добри практики в училищното образование.

 
инж. Светлана Стоянова – координатор на проекта

 


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 


 

 

 

 

МОДЕРНИ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
ПРОЕКТ 2013-1-BG1-LEO01-08884
    

      Нов европейски проект стартира Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък. Той е на тема “Модерни практики в развитието на туризма” и цели постигане на стратегически цели от Националната стратегия за младежите 2010-2020 г., а именно “Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България”.

      Това е вторият разработен и спечелен от училището проект за мобилност по секторна програма “Леонардо да Винчи”, Първоначално професионално обучение, програма “Учене през целия живот”, който се реализира в партньорство с асоциация Knowledgegate Association”, Република Кипър.

       За участие в учебната практика ще бъдат подбрани 15 ученици по специалностите Кетъринг” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Специална комисия ще разглежда кандидатурите и ще отсее участниците по следните критерии: среден успех през учебната 2012/2013 г., успех по английски език от предходната година, поведение в училище и участие в училищни и извънучилищни инициативи.

      На 04.12.2013 г в актовата зала на ПГЛПТ се проведе предварителна родителска среща с родителите на кандидатите за участие в проекта. Те бяха запознати с условията за кандидатстване, перспективите по проекта и мястото където ще се проведе практиката- комплекс St George,гр. Пафос, Кипър. След провеждане на езиковата подготовка с хорариум 100 часа обучението ще завърши с провеждане на финален устен изпит и ще бъде удостоверено със сертификат за преминат езиков курсВ1, издаден от ПГЛПТ. Учениците ще имат допълнително педагогическа и културна подготовка свързана с република Кипър.

        С провеждането на триседмична практика в периода от 14.07.2014 г до 04.08.2014 учениците от 11 клас на ПГЛПТ ще повишат качеството на професионалната си подготовка в реална среда с утвърдени традиции в обслужването. 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 

Приключи работата по проект „Усвояване на съвременни професионални умения в туризма”, № 2012-1-BG1-LEO01-06810; Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност:  Мобилност, Първоначално професионално обучение (IVT) с партньор: Knowledgegate Association Ltd, Р. Кипър; Бенефициент: ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък.

В Камерна зала на ДК „Арсенал” на 29.05.2013 г. от 17:00 ч. се състоя среща на участниците  в проекта и ръководители, учители и  ученици  от ПГ с представители на други училища и мас-медии, родители и граждани. Бе представена презентация за организирането и реализирането на целия проект от първоначалната подготовка до практиката в четиризвездния хотелски комплекс „Св. Георги”, гр. Пафос, Р Кипър.

Целта на проекта е постигната, а резултатите  от него  вдъхновяват за нов импулс за бъдеща работа по Европейските програми.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.