Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

През учебната 2020/2021г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък стартираха  дейностите  по изпълнение на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и сефинансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и

приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на

образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 По Дейност 1 / Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици

за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи/ в  ПГ по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък бяха доставени 33 технически устройства, които ще бъдат използвани от учениците в образователния процес и в условията на кризи в обучение от разстояние.

 

По Дейност 2 / Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на

умения за обучение от разстояние в електронна среда / в ПГЛПТ бяха сформирани 2 групи ученици, които повишиха своите умения за работа с електронни образователни платформи.

 

По Дейност 3 / Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда / се проведе краткосрочно  обучение за усъвършенстване уменията на педагогическите специалисти за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.