През учебната 2023/2024г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък продължава  дейностите  по изпълнение на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

 

По Дейност 5 / Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда/

Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас, които не са посещавали дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда по медицински или уважителни причини (включително поставени под карантина и тези, които поради липса на технически условия са се обучавали несинхронно), както и ученици, които са принудени да напуснат държавата, в която се обучават, пребивават на територията на Република България и са записани в българската образователна система. Поради настъпилите извънредни обстоятелства в Украйна, свързани с военната криза, в дейността ще бъдат обхванати и украински ученици, получили временна закрила, които са записани в български училища