Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък участва и приключи успешно проект „Ученически практики”за учебната 2017/2018 година. Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 30 ученици от 10-ти и 11-ти клас проведоха 240 часа практическо обучение на реални работни места и усвоиха тънкостите на изучавание професии – икономист, администратор в хотелиерството, ресторантьор и готвач.  

Те бяха разпределени в 10 фирми в Казанлък – партньори на гимназията по проекта. За учениците се обучаваха под прякото наблюдение на наставници от фирмите, както и  четирима наблюдаващи учители. След успешното приключване на практиките, на учениците бяха връчени сертификати от директора на училището и възнаграждение в размер на 300 лева, под формата на стипендии за обучение. Работодателите останаха изключително доволни от професионализма и работоспособността на учениците на ПГЛПТ, които стриктно спазваха своите задължения.

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

8.JPG_3.jpg__4.jpgIMG_1781 .JPGIMG_1777 .JPGIMG_2505.JPGIMG_2548.JPGIMG_2462.JPG
 

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

 

 

 

Проект BG05М2ОР001-2.006-001
„Ученически практики – Фаза 1” по  Оперативна програма “Наука и образование
за интелигентен растеж” 2014 – 2020 год.

ПГЛПТ участва активно по Проект „Ученически практики – Фаза 1”  през учебната 2017/2018 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на УТФ, вкл. учебни компании, чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
 2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученически практики и удостоверяване на резултати, чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 3. Подкрепа за формиране на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, както и възприемане на предприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на учениците.
 4. Общата подкрепа за формирането на начални професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършване на обучението си по избраната професия.
 5. Превръщане на началното и продължаващото ПОО в привлекателна възможност за учене.
 6. Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация.
 7. Повече и по – добри възможности за практика в реална работна среда.
 8. Активно включване на бизнеса при разработване на програми за практическо обучение по професии.
 9. Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 10. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 11. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО.

За  реализиране на тези цели в ПГЛПТ се включиха 30 ученици от X и XI клас, след заявено желание на десет фирми – партньори да участват по проект ,,Ученически практики – Фаза 1”:

1.”ИРА2016” ЕООД

2.”АЛМИ 14” ЕООД

3.”ЗОРНИЦА – 2001” ООД

4.”Стан-07” ООД

5.”Ран-2001”ООД

6.”Магнолия” ООД

7.”Жидимекс”ЕООД

8.”Алберт Алексиев”ООД

9.”Ачи консулт” ЕООД

10.”Палас” ООД

 

Учениците провеждат 240 часа практическо обучение в реални работни места в професиите –икономист, ресторантьор, администратор в хотелиерството и готвач. Четирима наблюдаващи учители от страна на ПГЛПТ: Иванка Джонджорова, Румяна Станева, Тома Башкехайов и Красимир Цоников, следят за осъществяването на проекта.

 

DSC_0408 .JPG3.JPGIMG_1774.JPGIMG_1787 .JPGDSC06556.JPGhead_new1.png

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта  ще бъдат  постигнати следните резултати:

 1. Подобряване връзката между ПОО и бизнеса.
 2. Подобряване практическите умения на учениците, чрез работа в реална работна среда.
 3. Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършващите на пазара на труда.

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

През учебната 2014/2015 год. продължава работата на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  по проект  BG051РО001-3.3.07-0001  „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Целите на проекта са:

 • подпомагане и насърчаване изграждането на устойчиво партньорство между гимназията и бизнеса
 • увеличаване на възможностите на работодателите за подбор на ученици, доказали умения в реална работна среда за непосредствено включване на пазара на труда след дипломирането
 • увеличаване стимулите за ученици за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда
 • изграждане на модели за активна гражданска позиция с цел, успешна професионална реализация и кариерно развитие на ученици

В проекта участват 13 ученици от 11б, 11в и 12б класове, обучавани по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Кетъринг”.Учениците работят на позиции сервитьор-бармани и готвачи в следните обекти ресторант „Палас”, ресторант „Лагуна”, кафе-клуб „Тропикана”, „Еуфория”, кафе „Аглаия”, кафе „Милано”.

  

 

            През учебната 2013/2014 год. ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък работи по проект   BG051РО001-3.3.07-0001   „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. В проекта участваха 9 ученици от 12а  и 12б класове, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Учениците проведоха учебните си практики в ресторант „Палас”, ресторант „Лагуна”, ресторант „Терес” и кафе клуб „Тропикана” по позиции „сервитьор-барман” и „Готвач”.

            Наставници на учениците бяха Любомир Ябанджиев, Иван Катанов, Антон Антонов и Мария Колева, а наблюдаващ учител – Мария Чочева.

            Всички ученици успешно приключиха работата си по проекта, за което получиха сертификат за проведена практика на реално работно място.

            Тържественото връчване на сертификатите се проведе на 24.04.2014 год. в актовата зала на училището.


 

През учебната 2013/2014 година ПГЛПТ продължава да работи по проект BG051РО001-3.3.07-0001,компонент „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Партньори на ПГЛПТ са комплекс „Палас” ООД,  „Стан-07” ООД - обект ресторант „Лагуна”, „Томи шоу козметикс” ЕООД - обект ресторант „Терес” и „Агрострой – СП” ООД - обект –кафе клуб „Тропикана”, в които 9 ученици от 12а и 12б класове, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки” в периода от 18.11.2013 год. до 30.04.2014 год. ще проведат 240 часа практика в реални условия  като сервитьор- бармани и готвачи.

След успешното приключване на първия етап от практиката и отличните отзиви за всички ученици от страна на работодателите, с разширяване на  техния брой през втория етап, се надяваме, че ще се подобри връзката между  резултатите от професионалното обучение и непрекъснато променящия се пазар на труда.

 

Обект:  Кафе клуб “Тропикана” – позиция: сервитьор-барман

3_img_9633.jpgc_img_9628.jpg2_img_9631.jpga_img_9634.jpg

 

 

Обект: Ресторант “Терес” – позиция: готвач

b_img_9639.jpga_img_9637.jpg

 

Обект: Ресторант “ЛАГУНА” – позиции: Сервитьор-барман и Готвач

b_img_9639.jpg0_img_9649.jpga_img_9637.jpg4_img_9645.jpg3_img_9640.jpg9_img_9647.jpg

 

Обект: Ресторант “Палас” – позиция: сервитьор-барман

 

Обект: Ресторант “Палас” – позиция: готвач

5_img_9538.jpgb_img_9540.jpg6_img_9545.jpgb_img_9542.jpg

 

Приключване на проекта и раздаване на сертификати

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.