Успешно приключи проект BG05M20P001-2.015-0001 "Ученически практики - 2", Дейност 2 - Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчна фирми (УТФ) с участието на преподаватели и бизнес-партньори на ПГЛПТ.
От ученици от 11а и 12 а клас спец. „Икономика и мениджмънт“ бе регистрирана УТФ с ръководител и ментор Благовеста Ангелова - представител на бизнеса.
Възпитаниците на гимназията имаха възможност да регистрират фирма в Центъра на учебно-тренировъчните фирми /ЦУТФ/ към МОН с име "Делишъс" ООД и предмет на дейност: Производство и доставяне на храна по конкретен повод.
В продължение на 2 месеца учениците трупаха опит и знания с професионалисти в областта на икономиката и счетоводството, които със сигурност ще им бъдат много полезни в бъдеще.
По същата дейност 2 в училище бе регистрирана и УТФ "Сладки мечти ПГЛПТ" ООД. Тя е съставена от ученици от 10 а клас спец. "Електронна търговия". Техен ментор бе Корнелия Владева-преподавател в гимназията.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ .
Министерство на образованието и науката като бенефициент по този проект . Основната цел на проекта е да повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда. Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавни и общински професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.
 
 
 

ПОКАНА

за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или науката или учител по

професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и

функциониране на учебно-тренировъчна форма 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с чл.29.,ал.2 и чл.30 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001 - 2.015 - 0001 "Ученически практики - 2" ОП НОИР 2014 - 2020г. Ви отправяме покана за участие в процедура за избор на представител на бизнеса или наукатаили учител по професионална подготовка от училището, който да проведе занятията по създаване и функциониране на учебно тренировъчна фирма.

 

Целия документ може да прочетете от ТУК!

 

   

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък участва и приключи успешно проект „Ученически практики”за учебната 2017/2018 година. Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 30 ученици от 10-ти и 11-ти клас проведоха 240 часа практическо обучение на реални работни места и усвоиха тънкостите на изучавание професии – икономист, администратор в хотелиерството, ресторантьор и готвач.  

Те бяха разпределени в 10 фирми в Казанлък – партньори на гимназията по проекта. За учениците се обучаваха под прякото наблюдение на наставници от фирмите, както и  четирима наблюдаващи учители. След успешното приключване на практиките, на учениците бяха връчени сертификати от директора на училището и възнаграждение в размер на 300 лева, под формата на стипендии за обучение. Работодателите останаха изключително доволни от професионализма и работоспособността на учениците на ПГЛПТ, които стриктно спазваха своите задължения.

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

8.JPG_3.jpg__4.jpgIMG_1781 .JPGIMG_1777 .JPGIMG_2505.JPGIMG_2548.JPGIMG_2462.JPG
 

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

 

 

 

Проект BG05М2ОР001-2.006-001
„Ученически практики – Фаза 1” по  Оперативна програма “Наука и образование
за интелигентен растеж” 2014 – 2020 год.

ПГЛПТ участва активно по Проект „Ученически практики – Фаза 1”  през учебната 2017/2018 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на УТФ, вкл. учебни компании, чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
 2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученически практики и удостоверяване на резултати, чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 3. Подкрепа за формиране на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, както и възприемане на предприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на учениците.
 4. Общата подкрепа за формирането на начални професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършване на обучението си по избраната професия.
 5. Превръщане на началното и продължаващото ПОО в привлекателна възможност за учене.
 6. Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация.
 7. Повече и по – добри възможности за практика в реална работна среда.
 8. Активно включване на бизнеса при разработване на програми за практическо обучение по професии.
 9. Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 10. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 11. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО.

За  реализиране на тези цели в ПГЛПТ се включиха 30 ученици от X и XI клас, след заявено желание на десет фирми – партньори да участват по проект ,,Ученически практики – Фаза 1”:

1.”ИРА2016” ЕООД

2.”АЛМИ 14” ЕООД

3.”ЗОРНИЦА – 2001” ООД

4.”Стан-07” ООД

5.”Ран-2001”ООД

6.”Магнолия” ООД

7.”Жидимекс”ЕООД

8.”Алберт Алексиев”ООД

9.”Ачи консулт” ЕООД

10.”Палас” ООД

 

Учениците провеждат 240 часа практическо обучение в реални работни места в професиите –икономист, ресторантьор, администратор в хотелиерството и готвач. Четирима наблюдаващи учители от страна на ПГЛПТ: Иванка Джонджорова, Румяна Станева, Тома Башкехайов и Красимир Цоников, следят за осъществяването на проекта.

 

DSC_0408 .JPG3.JPGIMG_1774.JPGIMG_1787 .JPGDSC06556.JPGhead_new1.png

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта  ще бъдат  постигнати следните резултати:

 1. Подобряване връзката между ПОО и бизнеса.
 2. Подобряване практическите умения на учениците, чрез работа в реална работна среда.
 3. Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършващите на пазара на труда.

 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.