Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2